Ako požiadať o dotáciu od štátu po realizácii zateplenia?

15. 6. 2016, Bratislava – Rovnako ako pri žiadosti o dotáciu pred zateplením, aj po ňom je prvým predpokladom na jej získanie to, že splníte všetky podmienky. Pre istotu si overte, či ich spĺňate, aby ste všetky „papierovačky“ nevybavovali zbytočne. Zoznam podmienok nájdete na našej podstránke Témy v sekcii Štátna podpora. Pripravte sa tiež na to, že pri vybavovaní dotácie PO zateplení domu budete potrebovať o niečo viac dokumentov.

Ako požiadať o dotáciu od štátu po realizácii zateplenia?

Pre získanie dotácie od štátu po realizácii zateplenia budete potrebovať nasledujúce dokumenty. Nezabudnite, že ide vždy buď o originál, alebo o úradne (notárom) osvedčenú kópiu. Pre istotu odporúčame si vyhotoviť osvedčené kópie rovno dve a ak to nie je nutné, originál nepúšťať z rúk.

Dokumenty potrebné k žiadosti o dotáciu od štátu po realizácii zateplenia

1. Kópiu projektovej dokumentácie vrátane projektového energetického hodnotenia
2. Zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia (VZOR)
3. Doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania, stačí jeden z nasledujúcich dokladov:
• Kolaudačné rozhodnutie
• Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
• Zmluva o nadobudnutí rodinného domu (min. 10 rokov pred realizáciou zateplenia)
• List vlastníctva, z ktorého vypláva, že vklad predmetnej stavby sa stal 10 rokov pred realizáciou zateplenia
• Vyjadrenie obce/mesta o veku domu a jeho dátume užívania
• Iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum začiatku užívania stavby

4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie (VZOR)
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie (VZOR)
6. Písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov (VZOR)
7. Písomný súhlas manžela alebo manželky s predložením žiadosti (VZOR)
8. Energetický certifikát zatepleného rodinného domu
9. Vyhlásenie o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému v prípade, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS)
10. Správa z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanej pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom (Ak ide o ETICS)
11. Položkový rozpočet zateplenia
12. Súpis faktúr (VZOR)
13. Originál faktúry alebo iného záväzného dokladu vrátane dokladu o úhrade
• Preukazujúci realizáciu zateplenia (ak šlo o ETICS)
• Za vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení zateplenia
• Za spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia (ak žiadate aj o príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie)
• Za spracovanie energetického certifikátu na zateplený dom (ak žiadate aj o príspevok na energetický certifikát)

14. Fotodokumentácia zateplenia rodinného domu

Od 1. januára 2017 budete potrebovať aj licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií, ak ste vymieňali okná či dvere.

Sumár údajov potrebných pre vyplnenie elektronickej žiadosti o dotáciu

Po zhromaždení všetkých potrebných dokumentov sa môžete vrhnúť na vypĺňanie elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke ministerstva dopravy od 9. júna. Pri vypĺňaní elektronického formulára budete potrebovať okrem osobných údajov ako meno, adresa a podobne aj tieto údaje:

1. Katastrálne územie
2. Parcelné číslo
3. Dve e-mailové adresy pre zaslanie žiadosti a potvrdenia o jej zaslaní
4. Číslo vášho účtu v tvare IBAN
5. Súpisné a orientačné číslo vášho domu
6. Číslo listu vlastníctva domu
7. Rok odovzdania domu do užívania
8. Počet podlaží domu
9. Celková podlahová plocha domu s upravovaným vnútorným prostredím pred zateplením
11. Osobné údaje a adresy spoluvlastníkov, formu vlastníctva (podielové/bezpodielové)
12. Stavebné konštrukcie, ktoré sú predmetom zateplenia, na ktoré žiadate príspevok (výber z možností)
13. Termíny realizácie zateplenia – začiatok a koniec
14. Výšku nákladov na zateplenie, energetické hodnotenie a projekt, výšku všetkých investícií
15. Údaje o zhotoviteľovi zateplenia, energetického certifikátu či projektu a IČO týchto subjektov

Po vyplnení a odoslaní elektronického formulára si ho nezabudnite žiadosť o dotáciu vytlačiť aj do listinnej podoby, ktorú spolu s ostatnými dokumentami musíte zaslať poštou alebo osobne odniesť do podateľne na ministerstvo.

Adresa na doručenie žiadosti o dotáciu od štátu po realizácii zateplenia

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6 P. O. Box 100 810 05 Bratislava
Úradné hodiny v podateľni: Pondelok – piatok: 8.00 – 15.30 hod.
Telefón: 02/5949 4111

(red)