Žiadosť o dotácia na zateplenie pred realizáciu zateplenia PRED zateplením

Ak zateplenie ešte len plánujete, určite sa nezabudnite pred začatím procesu poradiť s odborníkmi. Pre získanie dotácie budete potrebovať nasledujúce dokumenty. Nezabudnite, že ide vždy buď o originál, alebo o úradne (notárom) osvedčenú kópiu. Pre istotu odporúčame si vyhotoviť osvedčené kópie rovno dve a ak to nie je nutné, originál nepúšťať z rúk.

 1. Kópiu projektovej dokumentácie vrátane projektového energetického hodnotenia
 2.  Zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia (VZOR)
 3. Doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania, stačí jeden z nasledujúcich dokladov:
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
  • Zmluva o nadobudnutí rodinného domu (min. 10 rokov pred realizáciou zateplenia)
  • List vlastníctva, z ktorého vypláva, že vklad predmetnej stavby sa stal 10 rokov pred realizáciou zateplenia
  • Vyjadrenie obce/mesta o veku domu a jeho dátume užívania
  • Iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum začiatku užívania stavby
 4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie (VZOR)
 5.  Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie (VZOR)
 6. Písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov (VZOR)
 7. Písomný súhlas manžela alebo manželky s predložením žiadosti (VZOR)

Sumár údajov potrebných pre vyplnenie elektronickej žiadosti o dotáciu

Po zhromaždení všetkých potrebných dokumentov sa môžete vrhnúť na vypĺňanie elektronického formulára, ktorý bude dostupný na stránke ministerstva dopravy od 9. júna. Pri vypĺňaní elektronického formulára budete potrebovať okrem osobných údajov ako meno, adresa a podobne aj tieto údaje:

1. Katastrálne územie
2. Parcelné číslo
3. Dve e-mailové adresy pre zaslanie žiadosti a potvrdenia o jej zaslaní
4. Číslo vášho účtu v tvare IBAN
5. Súpisné a orientačné číslo vášho domu
6. Číslo listu vlastníctva domu
7. Rok odovzdania domu do užívania
8. Počet podlaží domu
9. Celková podlahová plocha domu s upravovaným vnútorným prostredím pred zateplením
10. Osobné údaje a adresy spoluvlastníkov, formu vlastníctva (podielové/bezpodielové)
11. Stavebné konštrukcie, ktoré sú predmetom zateplenia, na ktoré žiadate príspevok (výber z možností)
12. Termíny realizácie zateplenia – začiatok a koniec
13. Výšku nákladov na zateplenie, energetické hodnotenie a predpokladanú výšku príspevku

Adresa na doručenie žiadosti o dotáciu od štátu pred realizáciou zateplenia

Po vyplnení a odoslaní elektronického formulára si ho nezabudnite aj vytlačiť do listinnej podoby, ktorú spolu s ostatnými dokumentami musíte zaslať poštou alebo osobne odniesť do podateľne na ministerstvo na adresu:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6 P. O. Box 100 810 05 Bratislava
Úradné hodiny v podateľni: Pondelok – piatok: 8.00 – 15.30 hod.
Telefón: 02/5949 4111

(red)