Kto môže požiadať o dotáciu na zateplenie z programu Plán obnovy?

Dotáciu môže získať každý majiteľ rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný pred 1.1.2013, resp. potvrdenie obce o veku stavby dokladuje, že dom bol postavený pred týmto dátumom. Ďalšou podmienkou je, že sa využíva prevažne na bývanie (iný účel využívania – napríklad nebytový priestor – nezaberá viac ako 10 % podlahovej plochy). Samotný žiadateľ musí byť vlastníkom/spoluvlastníkom a nesmie byť odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov EÚ, machinácií pri verejnom obstarávaní, prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.

Akú maximálnu dotáciu môžem získať z programu Plán obnovy?

Aj pri rekonštrukcii dosiahnete úsporu primárnej energie medzi 30 a 60 %, môžete získať naspäť až 60 % vynaložených nákladov bez DPH (maximálne 14-tisíc eur bez DPH). Ak sa vám podarí dosiahnuť úsporu primárnej energie nad 60 %, môžete získať naspäť až 60 % vynaložených nákladov bez DPH (maximálne 19-tisíc eur bez DPH).

Ešte dôležité upozornenie: dotácia sa vypláca až po ukončení prác (čiže najprv je potrebné zatepliť resp. urobiť celú rekonštrukciu, uhradiť faktúry a až následne ich predkladáte SAŽP, ktorá vám po schválení zašle na účet dotáciu).

Môžem dostať príspevok, aj keď som si dom zateplil svojpomocne?

Je to možné, ale neodporúča sa. Zateplenie a obnova staršieho rodinného domu je jednoznačne náročnejšia ako stavba nového domu. Pri svojpomocnom zatepľovaní sa neustále opakujú podobné chyby, ktoré výrazne skracujú bežnú 50-ročnú životnosť zateplenia. Dokonca vám môžu spôsobiť pleseň na stenách či nadmernú vlhkosť v celom dome. To je hlavný dôvod, prečo neodporúčame pustiť sa do obnovy domu svojpomocne.

Ak však chcete skutočne zatepľovať svojpomocne, určite si dajte vypracovať projekt, aby ste sa vyhli chybám. Okrem iného na neho môžete získať dotáciu 1 000 eur.

Dá sa získať dotácia len na odstránenie azbestovej strechy?

Nie. Plán obnovy má v princípe dve základné podmienky, ktorú musí splniť každý žiadateľ, ak chce získať finančný príspevok: 1. Dosiahnuť rekonštrukciou aspoň 30 % úsporu primárnej energie; 2. Medzi rekonštrukčnými prácami musí byť zateplenie (fasády, strechy, podlahy) alebo výmena okien a dverí. Faktúru na odstránenie azbestovej strechy môžete zahrnúť do oprávnených nákladov, ale len popri ďalších, vyššie spomenutých prácach.

V roku 2019 som zateplil dom, môžem dostať spätne dotáciu?

Nie. O príspevok môžete požiadať len na zateplenie, ktoré ste zrealizovali po 1.2.2020. Všetky náklady, ktoré vznikli po tomto dátume, môžete zahrnúť do žiadosti o príspevok, staršie však už nie.

Vymenil som v roku 2021 starý kotol na uhlie za plynový kondenzačný kotol. Môžem získať dotáciu?

Na plynový kondenzačný kotol môžete dostať príspevok, ak splníte päť podmienok. 1. Výmena kotla je súčasťou komplexnej obnovy (t.j. každá časť domu musí spĺňať maximálnu hodnotu pre súčiniteľ prechodu tepla v zmysle normy); 2. kotol musí patriť do energetickej triedy A (údaj uvedený na štítku); 3. kotol spĺňa požiadavky na ekodizajn; 4. máte doklad o výmene starého kotla na uhlie alebo olej za nový. 5. Náklady na plynový kotol nesmú prekročiť 20 % z celkových oprávnených výdavkov na rekonštrukciu domu.

Dá sa získať dotácia len na výmenu okien a dverí?

V zásade áno, ak samotnou výmenou okien a dverí dosiahnete aspoň 30 % úsporu primárnej energie. Zo skúsenosti len výmena okien a dverí takúto úsporu nedokáže priniesť, čiže rozhodne sa prihovárame aj za zateplenie fasády (kadiaľ uniká najviac tepla) a strechy.

Bývam v dome s ťažko zdravotne postihnutým členom rodiny, môžem získať dotáciu na rekonštrukciu domu?

Až 95 % nákladov (maximálne 18-tisíc eur bez DPH) sa preplatí z nákladov na rekonštrukciu ľuďom, ktorí sa osobne starajú o ŤZP dieťa, resp. žijú v spoločnej domácnosti s viacpočetnou rodinou (4 a viac detí).

Musím v zatepľovanom rodinnom dome aj bývať, resp. mať tam trvalý pobyt?

Áno. Žiadateľ musí mať v dome trvalý pobyt k dátumu vyhlásenia výzvy (v prípade prvých dvoch výziev k 5.9.2022).

Môžem žiadať o dotáciu, ak je dom písaný na manžela/manželku?

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov môže žiadosť podať ktorýkoľvek z manželov, ale vyžaduje sa úradne overený písomný súhlas druhého z manželov. Vzor plnomocenstva nájdete tu.

Ak je viac vlastníkov rodinného domu, kto môže podať žiadosť?

Žiadosť môže podať jeden zo spoluvlastníkov, ktorý má písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov a je nimi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku. Súhlas aj plnomocenstvo musia byť úradne overené. Vzor plnomocenstva nájdete tu.

Môžem získať dotáciu ako zákonný zástupca, ak rodinný dom vlastnia maloleté deti?

V prípade, ak rodinný dom vlastní osoba nespôsobilá na právne úkony, žiadosť o príspevok môže podať jej zákonný zástupca.
Súčasťou príloh žiadosti musí byť tomto prípade aj doklad, ktorý preukazuje, kto je zákonný zástupca.

Jeden spolumajiteľ rodinného domu je občan Slovenska, avšak druhý je zahraničný občan. Dá sa aj tak získať finančný príspevok?

V podmienkach programu Plán obnovy (pôvodne Zelená obnova) nie je nikde uvedená podmienka, aby majiteľ alebo spolumajiteľ podporenej nehnuteľnosti musel byť občanom SR. Naopak, stačí, že sú všetci spolumajitelia občanmi niektorého štátu EÚ.

Dá sa získať dotácia na novostavbu?

Nie. Posledný dotačný program pre novostavby skončil v roku 2020, aktuálne nebeží žiadny ďalší a ani sa nijaký nepripravuje.

Dá sa získať dotácia, aj keď má v mojom dome syn sídlo s.r.o.?

Ak nebytový priestor nezaberá viac ako 10 % podlahovej plochy, tak spĺňate podmienky a môžete získať dotáciu na zateplenie z programu Plán obnovy.

Môžem požiadať o dotáciu na starší rodinný dom, na ktorom už prebieha rekonštrukcia?

Áno, ak ste s ňou nezačali skôr ako 1.2.2020. Prebiehajúca rekonštrukcia nie je problém, ak sa v rámci nej má realizovať aj zateplenie a podľa energetického certifikátu dosiahnete aspoň 30 % úsporu primárnej energie.

Mám už dávnejšie zateplený dom, môžem napriek tomu získať dotáciu z programu Plán obnovy, ak chcem ešte urobiť ďalšiu rekonštrukciu?

Áno. Podstatné je, aby bola medzi východiskovým stavom (čiže aktuálnym stavom domu) a stavom po novej rekonštrukcii úspora aspoň 30 % primárnej energie. Táto úspora sa dokladuje energetickým certifikátom východiskového stavu a ďalším energetickým certifikátom po ukončení rekonštrukcie. Ak ste zatepľovali fasádu dávno, určite stojí za to poradiť sa s projektantom, či odporúča jej dodatočné zateplenie.

Môžem požiadať o dotáciu na zateplenie domu v prípade, že realizujem v rámci rekonštrukcie prístavbu/nadstavbu?

Nie. Dotácia je určená pre zníženie energetickej spotreby existujúcich domov a akékoľvek náklady na prístavbu či nadstavbu nie sú oprávnenými nákladmi. Samozrejme, viete najprv zrealizovať prístavbu/nadstavbu, ak si nevyžaduje kolaudáciu, a následne rodinný dom ako celok zatepliť či urobiť ďalšiu rekonštrukciu. O príspevok potom môžete žiadať z nákladov na rekonštrukciu.

Môžem požiadať o dotáciu iba na výmenu tepelného zdroja?

Nie, pretože podmienkou je, že aspoň polovica oprávnených nákladov je vynaložená na zateplenie domu alebo výmenu okien a dverí. Rozhodne odporúčame ešte pred výmenou tepelného zdroja zateplenie domu. V takom prípade nielen ušetríte na prevádzkových  nákladoch (keďže dom „spotrebuje“ menej tepla), ale zároveň ušetríte aj na tepelnom zdroji (bude vám stačiť nižší výkon).

Dá sa získať dotácia aj na chalupu?

V podmienkach programu je, že dom musí byť na liste vlastníctva zapísaný ako rodinný dom a zároveň musí byť využívaný na bývanie. Ak chalupa spĺňa tieto podmienky, mali by ste mať možnosť získať na ňu dotáciu. Avšak – keďže program Plán obnovy (pôvodne Zelená obnova) je určený na zníženie spotreby trvalo obývaných domov – bolo by vhodné sa na túto skutočnosť spýtať organizátora SAŽP.

Na dom som už získal pred 5 rokmi príspevok, môžem sa uchádzať aj o príspevok z programu Plán obnovy?

Nie. Nie je možné na ten istý rodinný dom a tú istú obnovu (napr. zateplenie) čerpať dva rôzne príspevky z verejných zdrojov. Išlo by o duplicitné financovanie, ktoré je neprípustné. Tieto skutočnosti organizátor preveruje pri podaní žiadosti.

FAKT

Na obnovu rodinných domov je vyčlenených vyše 500 miliónov eur. Dotáciu na zateplenie a ďalšiu obnovu budú môcť získať majitelia 30-tisíc rodinných domov.

Žiadosť o dotáciu

Môžem najprv získať peniaze z dotácie a potom začať zatepľovať?

Nie. Peniaze sa vyplácajú až po ukončení prác. Čiže najprv je potrebné zatepliť resp. urobiť celú rekonštrukciu domu, uhradiť faktúry a až následne ich predkladáte SAŽP, ktorá vám po schválení zašle na účet dotáciu.

Čo mám robiť, ak chcem získať dotáciu na rekonštrukciu rodinného domu?

Máte dve možnosti: 1. Podľa zverejnených podmienok programu Plánu obnovy zatepliť dom a urobiť ďalšie rekonštrukčné práce, dať dokopy všetky faktúry a ďalšie doklady a podať si žiadosť o dotáciu. 2. V prvom kroku si podáte žiadosť o dotáciu, uzavriete zmluvu s vyhlasovateľom programu a máte 8 (ak rekonštrukcia domu vyžaduje len ohlášku na stavebnom úrade) resp. 12 mesiacov (ak rekonštrukcia vyžaduje stavebné povolenie) na rekonštrukciu a predloženie všetkých dokladov.

Kto mi pomôže so žiadosťou o dotáciu z programu Plán obnovy?

Organizátor programu SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia) otvoril 10 poradenských miest po Slovensku, ktoré poskytujú pomoc a poradenstvo. Sídlia v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice. Sú otvorené v pracovných dňoch a ich zoznam vrátane adries nájdete tu.

Na našom webe vsetkoozatepleni.sk poskytujeme rady pre každého, kto chce získať dotáciu. Plán obnovy (pôvodne Zelená obnova) je nastavená tak, že žiadosť o dotáciu podáva každý investor samostatne. Ak by ste mali otázky, na ktoré ste na našom webe nenašli odpoveď, napíšte nám.

Je povinný projekt k žiadosti o príspevok na zateplenie?

Ak si rekonštrukcia vyžaduje stavebné povolenie, je potrebné k žiadosti priložiť aj projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie. Ak si rekonštrukcia nevyžaduje povolenie, ale len ohlášku na stavebnom úrade, v zásade nepotrebujete projekt. My sa každopádne prihovárame za to, aby ste si dali vypracovať projekt pri zateplení a komplexnej rekonštrukcii domu. Túto investíciu robíte na desiatky rokov a keďže každý dom je iný a má iné problémové body, je zbytočným rizikom, ak vám zateplenie nenavrhne profesionál. Okrem toho, na projektovú dokumentáciu môžete získať tiež finančný príspevok.

Aká je garancia, že dostanem finančnú dotáciu z programu Plán obnovy?

Nič také ako garancia neexistuje. Avšak z programu Plán obnovy (pôvodne Zelená obnova) sa má podporiť rekonštrukcia 30-tisíc rodinných domov v rokoch 2022-2026. Ak splníte základné podmienky, je vysoko pravdepodobné, že finančnú dotáciu dostanete odsúhlasenú.

Kedy môžem žiadať o príspevok na zateplenie a obnovu domu?

O príspevok sa dá žiadať pri prvých dvoch výzvach od 17. októbra 2022 najneskôr do 28.2.2023, kedy sa výzvy uzavrú. Ak by sa niektorá výzva vyčerpala skôr, organizátor to verejne oznámi a túto informáciu nájdete aj na našom webe v sekcii Aktuality. Zo stavu čerpania výziev ale nemusíte mať stres: ak podáte žiadosť a náhodou na vás nevyjde rad v aktuálnej výzvy, žiadosť čaká automaticky na pridelenie financií v ďalšej výzve, ktorá bude nasledovať.

Ako preukážem vek rodinného domu?

Vek rodinného domu sa preukazuje originálom alebo úradne overenou kópiou jedného z nasledujúcich dokumentov:

  • kolaudačné rozhodnutie
  • rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
  • vyjadrenie príslušnej obce/mesta o veku stavby

Máme dom ako zábezpeku pri úvere, nevadí to?

Nie, nevadí. Na skutočnosti, ako sú záložné právo, vecné bremeno, právo dožitia, dĺžka vlastníctva rodinného domu a pod. sa pri poskytovaní príspevku na zateplenie domu neprihliada, takže nie sú prekážkou.

Ako vydokladujem, že dom sa využíva čisto len na bývanie?

Organizátor pri kontrole tento podmienky vychádza z projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu, ktorý predkladáte pri žiadosti.

FAKT

Z programu Zelená obnova môže majiteľ rodinného domu získať až 19-tisíc eur.

Úver na rekonštrukciu

Chcel by som zatepliť a získať dotáciu na zateplenie domu, ale nemám vlastné peniaze, aby som to celé zaplatil. Kto mi vie pomôcť?

Ak chce majiteľ rodinného domu rekonštruovať, ale nemá dosť vlastných peňazí, ktoré by doložil k príspevku od štátu, môže požiadať o špeciálny úver v komerčných bankách. Viac informácií nájdete tu.

Ešte dôležité upozornenie: dotácia na obnovu a zateplenie domu sa vypláca až po ukončení prác (čiže najprv je potrebné zatepliť dom resp. urobiť celú rekonštrukciu, uhradiť faktúry a až následne ich predkladáte SAŽP, ktorá vám po schválení zašle na účet dotáciu).

Niekde som čítal, že z programu Plán obnovy človek dostane len úver, ktorý bude musieť celý splatiť. Je to tak?

Nie je to pravda. Ak splníte podmienky, z programu Plán obnovy (pôvodne Zelená obnova) získate nevratnú dotáciu vo výške 60 % vynaložených oprávnených nákladov, resp. 95 nákladov, ak ide o domácnosť s ťažko zdravotne postihnutou osobou.

Dá sa získať finančná dotácia aj na obnovu bytového domu?

Nie. Program Plán obnovy (pôvodne Zelená obnova) je určený výlučne na obnovu rodinných domov. Zvýhodnené úvery na bytové domy poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (www.sfrb.sk), odporúčame preštudovať si ich web a obrátiť sa na SFRB s ďalšími otázkami.

FAKT

Dotáciu z programu Plán obnovy môžete využiť nielen na zateplenie fasády, ale aj na obnovu strechy, výmenu okien a dverí, inštaláciu rekuperácie či zelenú strechu.

Poradíme vám

Potrebujete poradiť? Napíšte nám a radi vám odpovieme.