Často kladené otázky o príspevku na zateplenie rodinného domu

Na čo a pre koho sú dotácie určené

Platí dotácia pre majiteľov bytových domov?

Štátna dotácia na zateplenie, ktorú poskytuje ministerstvo dopravy, sa týka iba rodinných domov. Finančnú podporu na zateplenie bytového domu môžete získať napríklad zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Platí dotácia aj na výmenu starých okien a plynovej pece na vykurovanie?

Áno, výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere) patrí medzi oprávnené náklady. Všetky podmienky nájdete tu.

Výmena zdroja tepla môže byť zahrnutá do oprávnených nákladov na zateplenie rodinného domu, ale je iba súvisiacim nákladom. Znamená to, že sa musí realizovať zateplenie rodinného domu, resp. časť (obvodových stien, strechy, výmena otvorových konštrukcií…), v takom prípade sa môže do oprávnených nákladov pripočítať aj výmena zdroja tepla. Ten však musí mať energetickú účinnosť triedy A alebo vyššiu.

Môžem požiadať o dotáciu, ak bývam v novostavbe?

Štátne dotácie na zateplenie sú určené pre staršie rodinné domy, ktoré boli odovzdané do užívania minimálne 10 rokov pred realizáciou zateplenia. Cieľom je znížiť energetickú hospodárnosť a tým aj predĺžiť životnosť týchto domov. Majiteľom nových domov s takmer nulovou potrebou energie však štát tiež ponúka príspevok.

Môžem požiadať o dotáciu na starší rodinný dom, na ktorom prebieha rekonštrukcia?

Štátny príspevok je určený práve pre staršie rodinné domy, aby štát podporil premenu starších objektov na energeticky úspornejšie a kvalitnejšie domovy. Prebiehajúca rekonštrukcia nie je problém, ak sa v rámci nej má realizovať aj zateplenie. Príspevok sa vypláca po ukončení prác.

Môžem požiadať o dotáciu v prípade, že mám k domu prístavbu/nadstavbu?

Dotácia je určená pre domy, ktoré boli odovzdané do užívania minimálne 10 rokov pred realizáciou zateplenia. Druhou podmienkou je, aby sa zateplenie realizovalo až po 31. 12. 2014. Do nákladov na zateplenie si môžete zarátať aj zateplenie nadstavby, keďže z funkčného hľadiska je tepelná izolácia na novozhotovených konštrukciách realizovaná v rámci jednej etapy zateplenia a nadväzuje na zateplenie pôvodnej časti.

Môžem požiadať o dotáciu iba na výmenu tepelného zdroja?

Nie. Výmena zdroja tepla sa považuje za prácu súvisiacu so zateplením rodinného domu, nie za samostatnú časť, na ktorú sa poskytuje príspevok. Znamená to, že sa musí realizovať zateplenie rodinného domu, resp. časť (obvodových stien, strechy, výmena otvorových konštrukcií…), v tom prípade sa môže do oprávnených nákladov pripočítať aj výmena zdroja tepla; ten však musí mať energetickú účinnosť triedy A alebo vyššiu.

Aké sú podmienky na získanie príspevku na výmenu tepelného zdroja?

  • Základnou podmienkou je, že sa musí realizovať aj zateplenie, lebo výmena zdroja tepla sa považuje ako práca súvisiaca so zateplením rodinného domu.
  • Tepelný zdroj musí mať energetickú účinnosť triedy A alebo vyššiu.
  • Náklady na vymenený zdroj tepla nemohli byť uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie.

Je možné príspevok využiť aj na zateplenie strechy vrátane výmeny strešnej krytiny?

Všeobecne platí, že príspevok od štátu môžete využiť aj na zateplenie strechy. Ak si chcete do oprávnených nákladov pripočítať aj náklady za výmenu strešnej krytiny, dá sa to vtedy, ak výmena strešnej krytiny technicky súvisí so zateplením strešného plášťa.

Ako sa vyráta celková podlahová plocha?

Celková podlahová plocha sa zistí z vonkajších rozmerov podľa technickej normy (nezohľadňujú sa vystupujúce konštrukcie) a pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží či to, ako sú situované vykurované/nevykurované priestory. Keďže je každý dom špecifický, celkovú podlahovú plochu určí najlepšie projektant alebo špecialista na tepelnú ochranu budov.

Rátajú sa do celkovej podlahovej plochy aj pivničné priestory?

Ak ide o podlažie, ktoré je celé nevykurované a slúži napr. ako technické (t.j. obsahuje iba sklady, kotolňu a iné podobné priestory), tak sa do celkovej podlahovej plochy nezapočítava.
V prípade, ak sa napr. pivnica nachádza na rovnakom podlaží ako obytné miestnosti (napr. bungalov), záleží od jej umiestnenia a od riešenia tepelnej ochrany objektu – teda od toho, ako projektant posúdil a navrhol tepelnú obálku budovy, t.j. hranicu priestorov s vnútorným upravovaným prostredím.

Zarátava sa do celkovej podlahovej plochy aj garáž?

Pri garáži je viac možností:

  • Plocha garáže sa nezapočítava, ak je garáž nevykurovaná a nachádza sa na okraji rodinného domu, pričom vnútorná deliaca stena je považovaná za deliacu konštrukciu oddeľujúcu vykurovaný a nevykurovaný priestor. Takáto stena musí splniť určité tepelnotechnické požiadavky.
  • Plocha garáže sa započítava, ak je garáž temperovaná, pretože projektant posúdi tento priestor ako priestor s upravovaným vnútorným prostredím.

Žiadosť

Kedy môžem žiadať o príspevok?

Kedy môžem žiadať o príspevok?
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky každý rok vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí. V roku 2020 môžete o dotácie žiadať od 4. mája 2020 do 30. júna 2020 alebo do naplnenia limitu 150 žiadostí.

Môžem podať žiadosť o dotáciu, aj keď ešte nemám dom zateplený?

Áno, žiadosť o príspevok môžete podať aj pred realizáciou zateplenia, aj po samotnom zateplení. Zoznam príloh je v oboch prípadoch iný; nájdete ich tu.

Ako môžem požiadať o štátnu dotáciu na zateplenie?

Žiadosti sa podávajú vyplnením elektronického formulára na tejto stránke. Žiadosti spolu s ostatnými dokumentmi je potrebné odoslať aj v tlačenej forme na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a to do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej verzie.

Kedy a ako si overím, či bola moja žiadosť schválená?

Žiadosti o štátny príspevok na zateplenie posudzuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Posudzujú sa priebežne a v poradí, v akom prišli; následne ministerstvo posiela písomné stanovisko. Nečaká sa až na ukončenie prebiehajúcej výzvy.

V prípade záujmu o odpoveď skôr, než príde oficiálne vyjadrenie, je možné kontaktovať priamo daný rezort; do mailu je potrebné uviesť meno žiadateľa a adresu rodinného domu, na ktorý je žiadosť viazaná.

Môžem si ako projektant vyhotoviť projektovú dokumentáciu sám?

Áno. Pri poskytnutí príspevku nerozhoduje, kto vypracuje projektovú dokumentáciu, pokiaľ je na jej vypracovanie oprávnený. Do oprávnených nákladov sa však započítavajú tie náklady, ktoré sú preukázané faktúrou (alebo iným obdobným dokladom) a dokladom o jej úhrade.

Výška príspevku

Aký maximálny príspevok môžem získať?

Majiteľ rodinného domu môže získať príspevok vo výške 40 % oprávnených a uhradených nákladov, maximálne vo výške 8 800 €. Maximálna výška príspevku na samotné zateplenie predstavuje 8 000 €; ďalších 800 € je príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie či za vypracovanie energetického certifikátu.

Aká je výška príspevku pri výmene tepelného zdroja?

Výmena zdroja tepla má vplyv iba na príspevok určený podľa oprávnených nákladov (max 40%), pri príspevku určeného podľa teplovýmennej plochy obnovovaných konštrukcií (max. 7 000€) a podľa potreby tepla na vykurovanie (max.1 000€) sa výmena zdroja tepla nezohľadňuje.

Ako si vypočítam výšku príspevku?

Predpokladanú výšku príspevku elektronický formulár vypočíta automaticky, takže sa odhadovanú sumu dozviete hneď po vyplnení žiadosti.

Žiadateľ/Objekt

Môžem žiadať o dotáciu, ak je dom písaný na manžela/manželku?

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov môže žiadosť podať ktorýkoľvek z manželov, ale vyžaduje sa úradne overený písomný súhlas druhého z manželov. Vzor plnomocenstva nájdete tu.

Ak je viac vlastníkov rodinného domu, kto môže podať žiadosť?

Žiadosť môže podať jeden zo spoluvlastníkov, ktorý má písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov a je nimi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku. Súhlas aj plnomocenstvo musia byť úradne overené. Vzor plnomocenstva nájdete tu.

Môžem získať dotáciu ako zákonný zástupca, ak rodinný dom vlastnia maloleté deti?

V prípade, ak rodinný dom vlastní osoba nespôsobilá na právne úkony, žiadosť o príspevok môže podať jej zákonný zástupca.
Súčasťou príloh žiadosti musí byť tomto prípade aj doklad, ktorý preukazuje, kto je zákonný zástupca.

Musím v zatepľovanom rodinnom dome aj bývať, resp. mať tam trvalý pobyt?

Teoreticky nie. Žiadateľ nemusí mať v dome trvalý pobyt ani v ňom nemusí bývať. Žiadateľ však musí mať trvalý pobyt na území Slovenska a takisto aj dom sa musí nachádzať na Slovensku.

Podmienkou tiež je, aby žiadateľ bol vlastníkom daného domu a aby dom slúžil na bývanie a nebola v ňom prevádzka firmy či živnosti.

Môže byť v dome uvedené sídlo živnosti?

Áno, ale podľa podmienok programu sa dom musí využívať výlučne na bývanie a nesmie tam byť sídlo právnickej, resp. prevádzka/miesto podnikania fyzickej osoby.

Pri živnosti je teda iba jedna možnosť, a to, že sídlo tam byť môže, no miesto podnikania sa musí nachádzať niekde inde.

Máme dom ako zábezpeku pri úvere, nevadí to?

Nie, nevadí. Na skutočnosti, ako sú záložné právo, vecné bremeno, právo dožitia, dĺžka vlastníctva rodinného domu a pod. ministerstvo pri poskytovaní príspevku neprihliada, takže nie sú prekážkou.

Ako preukážem vek rodinného domu?

Vek rodinného domu sa preukazuje originálom alebo úradne overenou kópiou jedného z nasledujúcich dokumentov:

– kolaudačné rozhodnutie

– rozhodnutie o pridelení súpisného čísla

– vyjadrenie príslušnej obce/mesta (prípadne iného dokladu, z ktorého je zrejmé kedy bol rodinný dom daný do užívania).

Ako sa vypočíta celková podlahová plocha domu?

Pri výpočte celkovej podlahovej plochy postupuje oprávnená osoba podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA (nezohľadňujú sa vystupujúce konštrukcie), v ktorej je aj uvedené, v akých prípadoch sa nevykurované priestory (ak je garáž vykurovaná, tak sa samozrejme počíta) započítavajú a v akých prípadoch nezapočítavajú. Závisí to od ich umiestnenia v dome, ako aj v riešení ich tepelnej ochrany (napr. či stena medzi garážou a priľahlou vykurovanou miestnosťou vyhovuje požiadavke na tepelný odpor).

Vždy to teda záleží od konkrétneho projektového riešenia a záväznú odpoveď dá spracovateľ energetického certifikátu.

Ak už máte spracovaný projekt, tak celková podlahová plocha je určená aj v projektovom energetickom hodnotení (tepelnotechnickom posudku), ktorý je súčasťou projektu na stavebné povolenie, zväčša označená ako Ab.

kontakt

Sme tu pre vás

Máte otázku a nenašli ste odpoveď?
Napíšte nám.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov.