Pravidlá ochrany osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25. 05. 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie“).

Informácie podľa Článku 13 nariadenia

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 8410/B (ďalej aj ako „Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese info@vsetkoozatepleni.sk.

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracúvané za účelom vedenia „Kontaktného formulára“, t.j. za účelom zodpovedania otázky, ktorú návštevník webovej stránky prevádzkovateľa https://vsetkoozatepleni.sk/ položí prevádzkovateľovi, prostredníctovm „Kontaktného formulára“, na zaslanie spätnej väzby a súvisiacej e-mailovej komunikácie a za účelom prevádzky webovej stránky.

Právny základ

Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a tretej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem prevádzkovateľa odpovedaním na položenú otázku poskytnúť návštevníkom jeho webovej stránky https://vsetkoozatepleni.sk/ požadované odpovede, ak je to možné a informovať ich o prípadných súvislostiach. Oprávneným záujmom dotknutej osoby je záujem na zodpovedaní ním položenej otázky, prípadne reakcia na jeho dopyt zaslaný prostredníctvom „Kontaktného formulára“.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté, najneskôr však do konca roka, v ktorom boli poskytnuté (budú vymazané k 31. 12.) a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje budú za vyššie uvedeným účelom poskytované nasledovným príjemcom:

 • komunikačnej agentúre Seesame s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 702 931 za účelom vedenia a spracovania odpovedí na otázky doručené prostredníctvom „Kontaktného formulára“;
 • reklamnej agentúre ZoneMedia s.r.o., so sídlom Párovská 16, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 44 278 837 za účelom prevádzkovania webstránky.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutočňuje sa.

Existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa.

Práva dotknutej osoby

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované.

Ako dotknutá osoba máte všeobecne v súlade s nariadením nasledovné práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú v súlade s Článkom 15 nariadenia

Môžete si preto od prevádzkovateľa kedykoľvek vyžiadať informácie o vašich osobných údajoch v súlade s nižšie uvedeným.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:/p>

a) účely spracúvania;

) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • právo na opravu osobných údajov v súlade s Článkom 16 nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 • právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) v súlade s Článkom 17 nariadenia

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. 2.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • právo na obmedzenie spracúvania v súlade s Článkom 18 nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 • právo na prenosnosť údajov v súlade s Článkom 20 nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami./p>

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) v súlade s Článkom 21 nariadenia

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu v odôvodnenom prípade, pričom dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

Ako kontaktovať prevádzkovateľa

Ak ste nám poskytli osobné údaje a chceli by ste vedieť, či a aké osobné údaje o vás uchovávame, alebo ak by ste chceli informácie o použití vašich údajov alebo opraviť/ zablokovať/zmazať vaše údaje, kontaktovať prevádzkovateľa môžete nasledujúcimi spôsobmi:

 1. prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa (https://vsetkoozatepleni.sk/),
 2. emailovou správou zaslanou na adresu info@vsetkoozatepleni.sk,
 3. telefonicky +421 2 49212121 alebo
 4. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – osobné údaje“ na obálke.

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Akékoľvek budúce zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke, preto odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali, či tieto Pravidlá ochrany osobných údajov neboli predmetom zmeny alebo aktualizácie.