Zákon č. 96/2019 Z. z.

Tento zákon mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. V novelizovanej podobe tento zákon upravuje pravidlá podpory zatepľovania rodinných domov, podmienky získania príspevku a fungovanie celého procesu. Zároveň zavádza podporu pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Zákon č. 150/2013 Z. z.

V zmysle tohto zákona Štátny fond rozvoja bývania poskytuje rôzne druhy podpory na výstavbu či obnovu. Riadia sa ním príspevky na zateplenie rodinného či bytového domu alebo iný druh modernizácie.

Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019

Táto norma určuje nové pravidlá zateplenia: konkrétne hodnotu tepelného odporu konštrukcií a s ním súvisiacu hrúbku zateplenia. Ak chcete naozaj zatepliť, trvajte na tom, aby bol projekt zateplenia vypracovaný na základe platnej normy. Dodržanie pravidiel normy tiež ovplyvňuje výšku štátnej podpory. Nová norma určuje hodnotu požadovaného tepelného odporu. Ak chcete dosiahnuť čo najväčšiu úsporu, mali by ste siahnuť po materiáli s čo najnižšou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti (lambda – λ). Odporúčané a cieľové hodnoty tepelného odporu pri jednotlivých konštrukciách:

Odporúčaná hodnota od 1. 1. 2016, (požadovaná od 1. 1. 2021)Cieľová odporúčaná hodnota (od 1. 1. 2021)
Fasáda a šikmá strecha so sklonom > 45 stupňov4, 46, 5
Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45 stupňov6, 59, 9
Strop nad vonkajším prostredím6, 59, 8
Strop pod nevykurovaným priestorom4, 96, 5

Požiarna bezpečnosť stavieb STN 730834/Z2

Aktualizácia normy STN 730834 sa zaoberá požiarnou bezpečnosťou stavieb. Kým doteraz majitelia rodinných domov nemuseli riešiť protipožiarne zábrany, po novom sa už táto problematika (pri splnení istých podmienok) týka aj ich.

Ako postupovať pri zabezpečení požiarnej bezpečnosti pri zatepľovaní?

Potreba aplikácie požiarnych zábran je podmienená skladbou materiálov. Ak je budova zateplená materiálmi, ktoré sa kategorizujú ako horľavé (napríklad EPS), je potrebné aplikovať požiarnu zábranu. Ak je, naopak, budova zateplená nehorľavými materiálmi (napríklad čadičová vlna), nie je potrebné požiarnu zábranu aplikovať.

V prípade zateplenia pomocou systému ETICS a použitia horľavých materiálov je potrebné aplikovať požiarnu zábranu nasledovným spôsobom (platí pre všetky typy budov):

Vzdialenosť soklovej požiarnej zábrany od terénu musí byť aspoň 500 mm.

Prvá súvislá vodorovná požiarna zábrana sa navrhuje najviac 7,0 m nad terénom – aj na vodorovných stenách bez otvoru.

Požiarna zábrana pod rímsou, atikou alebo v polohe horľavej rímsy sa navrhuje na obvodovej stene na zabránenie šírenia požiaru po povrchu strechy alebo do podkrovia v budovách s horľavou strechou alebo krovom a s rímsou alebo horľavou atikou plochej strechy vo vzdialenosti najviac 7,0 m od terénu.

Soklová zábrana
Požiarna zábrana rodinného domu s horľavým krovom a valbovou strechou
Požiarna ochrana na štítovej streche

Samostatne stojaca budova s výškou stavby najviac 22,5 m a s tepelnou izoláciou z EPS
s hrúbkou viac ako 100 mm.