Príspevok na zateplenie domu nemá po novom pokryť len samotné zateplenie rodinného domu, ale tiež výmenu zdroja tepla. V ideálnom prípade, pri celkových nákladoch 20 000 EUR, by mohol po novom štát poskytnúť až 8 800 eur.

Hlavné zmeny v dotáciách na zateplenie domu

  • Zmeny v statnych dotaciach na zateplenie domovJednou zo zásadných zmien vo výzve je zvýšenie samotného príspevku na zateplenie rodinného domu na 8 000 eur. Tie pokrývajú max 40 % oprávnených a uhradených nákladov (doteraz to bolo max. 6 000 eur a 30%).
  • Ďalšou zaujímavou zmenou bude rozšírenie možnosti použitia tohto príspevku aj na úhradu výmeny zdroja tepla, čiže pokrytie nákladov spojených s kúpou napríklad účinnejšieho kotla či tepelného čerpadla.
  • Dochádza tiež k zvýšeniu max. plochy podporených rodinných domov z 250 m²  na 300 m².

„Veríme, že zmeny v poskytovaní štátnych dotácií prilákajú k podaniu žiadosti viac záujemcov o zateplenie domu. Navýšenie celkového príspevku – o 800 eur – možno použiť na uhradenie nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnej žiadosti o príspevok alebo na vypracovanie energetického certifikátu“  hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.

Ako sa stanovuje výška príspevku  v sume 8 800 eur?

  • Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného  v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií (najviac 7 000 eur) a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu (najviac 1 000 eur).

Takto stanovená suma môže byť uhradená najviac do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov,  čo môže byť najviac  8 000 eur, podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z. Vyhláška MDV SR č. 145/2017, Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 342/2015 Z-. z. nadobudla účinnosť 15. júna 2017.

Na našom portáli môžete nájsť aj viac odpovedí na otázky ako a čo je potrebné spĺňať na získanie štátnej podpory.