Aké nástroje podpory ponúka štát?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov, napr. balkóny a lodžie.

Podľa typu poruchy môže dotácia dosiahnuť výšku 50 % alebo až 70 % oprávnených nákladov.

Žiadosti sa podávajú každý rok od 15. januára do 28. februára.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje úver na zateplenie, modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí či odstránenie systémovej poruchy.

Výška úveru sa pohybuje v rozmedzí 75 % až 100 % z obstarávacej ceny.

Žiadosti sa podávajú každý rok od 15. januára do 30. septembra.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podporuje obnovu bytového fondu poskytovaním investičného úveru pre vlastníkov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Z úveru je možné financovať až 100 % projektových nákladov.

Žiadosť môžete podať kedykoľvek.

Komerčné možnosti financovania pre spoločenstvá vlastníkov

Okrem štátnej podpory sa pri hľadaní finančného partnera v súvislosti s obnovou bytového domu môžete obrátiť aj na komerčný sektor, konkrétne na stavebné sporiteľne a banky.

  • Pri stavebnom sporení zameranom môžete získať štátnu prémiu (na štyri byty v bytovom dome pripadá jedna štátna prémia vo výške 2, 5 % z ročných vkladov).
  • Výhodou úveru z komerčnej banky je najmä to, že si v niektorých prípadoch môžete dať preplatiť už uhradené faktúry.

Úvery komerčných bánk dokážu pokryť až 100 % investičných nákladov a banky ich úročia zväčša sadzbou EURIBOR navýšenou o obchodnú maržu so splatnosťou do 25 rokov. Časť financií v ponuke bánk pochádza z úverových liniek Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) so zvýhodnenými úrokovými podmienkami.

Porovnanie financovania – účel zateplenia BD

Výška úveru (max.)

Dotácia z ministerstva dopravy

50 % nákladov pri zateplení obvodového plášťa;
70 % nákladov pri zateplení strechy *

* platí od 1. 1. 2020

Úver zo ŠFRB

75 % z obstarávacej ceny;
100 % z OC pri ultranízkoenergetickej budove

Úver zo SZRB

do 100 % nákladov

Úver z komerčnej banky

do 100 % investície

Úver pri stavebnom sporení

do 3 000 000 € (Wüstenrot);
50 000 € bez skúmania bonity (PSS)

Úroková sadzba

Dotácia z ministerstva dopravy

Úver zo ŠFRB

1, 0 % (0, 5 % pri ultranízkoenergetickej budove)

Úver zo SZRB

pevná na fixované obdobia, závisí od miery rizika

Úver z komerčnej banky

variabilná alebo fixná na báze EURIBOR-u

Úver pri stavebnom sporení

od 1, 25 % (PSS);
od 1, 49 % (Wüstenrot)

Lehota splatnosti

Dotácia z ministerstva dopravy

Úver zo ŠFRB

20 rokov

Úver zo SZRB

15 rokov

Úver z komerčnej banky

4 – 25 rokov

Úver pri stavebnom sporení

30 rokov (PSS);
individuálne (Wüstenrot)

Iné

Dotácia z ministerstva dopravy

poskytuje sa 1x počas životnosti bytového domu

Úver zo ŠFRB

bytový dom musí byť aspoň 10 rokov v užívaní

Úver zo SZRB

zabezpečený záložným právom a vinkuláciou

Úver z komerčnej banky

zabezpečený záložným právom a vinkuláciou, resp. dodatočným zabezpečením podľa podmienok inštitúcie

Úver pri stavebnom sporení

zabezpečený záložným právom a vinkuláciou, resp. dodatočným zabezpečením podľa podmienok inštitúcie

Možnosti pre majiteľov bytov

Ak ste vlastníkom bytu a uvažujete o rekonštrukcii, pomôcť si môžete stavebným úverom alebo hypotékou.

Stavebný úver

Kombinácia stavebného sporenia a následného úveru je najlepšou cestou v prípade, ak nechcete kvôli rekonštrukcii založiť svoj byt.

  • Je to najlacnejší spôsob financovania rekonštrukcie, keďže kombinuje vlastné úspory s úverom s úročením na úrovni 2-3 % p.a.
  • Začnite so sporením čím skôr, aby ste na základe pravidelných vkladov získali nárok na následný stavebný úver.
  • V závislosti od stavebnej sporiteľne môžete získať až 50-tisíc eur bez nutnosti založenia nehnuteľnosti a dokladovania príjmu.

Hypotéka

Ak nesplácate hypotéku na kúpu bytu alebo máte dostatočný príjem, môžete rekonštrukciu financovať aj hypotékou alebo spotrebným úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou.

  • Vzhľadom na rekordne nízke úroky, ktoré sa pravdepodobne ešte dlho nebudú zásadne meniť, ide o finančne najdostupnejší spôsob, ako okamžite získať financie na rekonštrukciu.
  • Jednou z výhod je možnosť financovania do 80 % hodnoty bytu.