Získajte finančný príspevok na zateplenie a celkovú obnovu svojho bývania. Vďaka Plánu obnovy rodinných domov môžu vlastníci 30-tisíc rodinných domov získať finančnú podporu až 19-tisíc eur na zateplenie a celkovú obnovu svojho bývania. Spolu je v programe obnovy k dispozícii vyše 1 miliarda eur.

O príspevok môže jednoducho žiadať každý spoluvlastník alebo vlastník domu, ak je nehnuteľnosť staršia ako 10 rokov. Posudzovať sa bude čas od kolaudácie. Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci, žiadosť bude môcť podať jeden z nich s notársky overeným splnomocnením od spoluvlastníkov. Naopak, o príspevok nebude môcť požiadať podnikateľ alebo nájomca.

Kto môže požiadať
o príspevok na obnovu domu

 • každý občan EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
 • vlastník/spoluvlastník rodinného domu na Slovensku
 • žiadateľ nesmie mať nedoplatky na daniach a odvodoch do Sociálnej poisťovne a nesmie byť v exekúcii
Ziadost o financny prispevok na obnovu byvania_zelena obnova budov1

Aké podmienky
musíte splniť

Aby ste mohli získať finančný príspevok, musí obnova vášho rodinného domu dosiahnuť aspoň 30 % úsporu primárnej energie a aspoň polovica výdavkov na obnovu musí ísť buď na zateplenie (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a na prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu) alebo na výmenu okien a dverí.

Podmienky pre ziskanie financneho prispevku_zelena obnova

Obnoviť sa dá takmer všetko

 • zateplenie (fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia a na prízemí (pri dome bez pivnice), stropu nevykurovaného suterénu)
 • výmena okien a dverí
 • inštalácia obnoviteľného zdroja energie (tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory)
 • inštalácia elektrokotla
 • výmena starého plynového kotla alebo kotla na uhlie/vykurovací olej za plynový kondenzačný kotol*
 • inštalácia rekuperácie (automatického vetrania a výmeny vzduchu)
 • vytvorenie zelenej strechy (extenzívnej, intenzívnej)
 • inštalácia nádrže na zber dažďovej vody (podzemnej, nadzemnej)
 • inštalácia vonkajších žalúzií a roliet
 • odstránenie azbestu

Výška
príspevku závisí od energetickej úspory

Príspevok dokáže pokryť maximálne 60 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je 19 000 eur. Príspevok však môžete využiť aj na vypracovanie projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o príspevok alebo za vypracovanie energetického certifikátu.

Vyska financneho prispevku_zelena obnova

Maximálna výška príspevku

14 000 eur bez DPH

pri úspore energií 3060 %

19 000 eur bez DPH

pri úspore energií nad 60 %

Ak v dome má trvalý pobyt ťažko zdravotne postihnutá osoba alebo tam žije rodina so štyrmi deťmi do 18 rokov, môže príspevok dosiahnuť až 95 percent z celkových nákladov, a to maximálne:

18 000 eur bez DPH

pri úspore energií nad 30 %

Aktuálne sú od 15.10.2022 otvorené dve výzvy
na podávanie žiadostí.

Prijímanie žiadostí vo výzve sa zavrie, keď celkový objem žiadostí dosiahne 15 miliónov eur.

Zaujíma vás viac?

Pozrite si detailne výšku oprávnených výdavkov

Nezabudnite

Príspevok môžete využiť aj na financovanie povinnej projektovej
dokumentácie a energetického certifikátu či už pred plánovanou
obnovou alebo po nej.

Vyskúšajte
nášho Sprievodcu
zateplením

Na jednom mieste nájdete všetko od výberu správneho materiálu na zateplenie, cez prípravu projektu a výber dodávateľov až po rady, ako získať finančný príspevok na zateplenie.

Všetko o novom finančnom príspevku z
Plánu obnovy

Program Obnov dom poskytuje niekoľko možností, ako môžete vďaka príspevku bývať komfortnejšie a úspornejšie.

*pri plynovom kotle musíte splniť celkovo 4 podmienky: energetický štítok A, súlad s požiadavkami na ekodizajn, vydokladovaná náhrada starého kotla, výmena ako súčasť komplexnej obnovy domu s podmienkou zrealizovať zateplenie fasády, strechy, podlahy podkrovia a výmeny okien a dverí a zároveň dosiahnuť maximálne hodnoty súčiniteľu prechodu tepla podľa normy STN 73 0540-2+Z1+Z2)