Zvýšenie limitov úverov pri zateplení a modernizácii bytových domov

Finančný limit pri zateplení bytových domov alebo zariadenia sociálnych služieb sa zvyšuje zo 100 eur na m2 zatepľovanej plochy na 200 eur za m2 podlahovej plochy. Aj keď výmer podlahovej plochy je v priemere o tretinu nižší ako plocha fasády po odpočítaní okien a dverí, dvojnásobný finančný limit sa premietne do 30 až 50-percentného zvýšenia úveru v závislosti od členitosti stavby. Na zateplenie bytového domu môžu majitelia bytov získať štandardne úver vo výške 75 % obstarávacej ceny. Ak však po obnove dosiahne budova hornú hranicu energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy, je možné úverom pokryť až 100 % nákladov na obnovu.

Využitie úveru zo ŠFRB na odstránenie porúch

Úver zo ŠFRB sa okrem použitia pri zateplení bytového domu dá použiť aj na odstránenie systémovej poruchy. Taktiež aj na modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a zariadení. Patrí sem výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla. Rovnako sa z úveru dá financovať stavebná úprava spoločných častí a zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov. Pri modernizácii a odstránení systémových porúch sa zvyšuje limit úveru z 500 na 800 eur na m2 podlahovej plochy bytu.

Vsetko o zatepleni SFRB uver na zateplenie bytovych domov

Viac peňazí aj na kúpu bytu pre fyzické osoby

Fyzické osoby budú môcť od 1. januára 2021 získať úver vo výške až 120 000 eur, čo predstavuje zvýšenie o 30 000 eur. Pri úveroch zo ŠFRB je benefitom, že fyzické osoby pri splnení všetkých podmienok dokážu získať úver až do výšky 100 % obstarávacej ceny s lehotou splatnosti do 40 rokov. Maximálna výška úveru aj dĺžka splatnosti sú výrazne výhodnejšie v porovnaní s akoukoľvek bankovou hypotékou. Čo sa nemení, je profil žiadateľov. O úver môžu požiadať manželia do 35 rokov, manželia s dieťaťom, odchovanec do 35 rokov, odchovanec s dieťaťom, ťažko zdravotne postihnutý človek, ako aj osamelý rodič.

Úver na výstavbu nájomných bytov

Úver zo štátneho fondu možno okrem použitia pri zateplení bytových domov čerpať aj na výstavbu nájomných bytov. Pri obstarávaní nájomného bytu obcou, vyšším územným celkom (VÚC) alebo neziskovou organizáciou sa mení limit z 90 000 eur na byt na 1 350 eur za m2 podlahovej plochy bytu. Podmienkou získania úveru je zachovanie charakteru nájomných bytov počas celej ich životnosti.

ŠFRB podporuje aj technickú vybavenosť obcí

Zmeny nastávajú aj pri výstavbe zariadenia sociálnych služieb či technickom vybavení nájomných bytov. Pre účely výstavby zariadenia sociálnych služieb sa zvyšuje limit úveru zo 760 eur na 1 200 eur za m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti. Tieto financie je možné využiť na novú výstavbu alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb, či na jeho obnovenie. O úver môžu žiadať obce, samosprávne kraje a právnické osoby.

Pri obstaraní či vybudovaní technickej vybavenosti, medzi ktoré patrí:

  • verejný vodovod,
  • verejná kanalizácia,
  • čistiareň odpadových vôd,
  • miestna komunikácia,
  • odstavná plocha a garážové stojisko sa zvyšuje výška podpory z 12 000 na 17 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt.

O podporu môžu žiadať obce, samosprávne kraje, neziskové organizácie a právnické osoby.

Odpustenie sumy 2 000 na dieťa zostáva

Novelou vypadáva ustanovenie určujúce maximálnu výšku sumy odpustenej časti úveru (6 000 eur) pre mladomanželov poskytnutého na kúpu bytu staršieho ako tri roky. Pri mladomanželskom úvere od ŠFRB môžu rodičia požiadať o odpustenia sumy 2 000 eur na každé dieťa, ktoré žije s rodičom v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku.