Dotácie na zateplenie domu pokračujú

Vládna podpora zateplenie domov pokračuje aj v roku 2018: Ministerstvo avizuje v druhom štvrťroku 2018 pokračovať v dotačnom programe určenom na podporu zateplenia rodinných domov.

Ministerstvo naďalej považuje zateplenie za prioritu

Aj v roku 2018 môžu stavebníci počítať s podobnou na zateplenie domu zo strany štátu. Ministerstvo už avizovalo, že v poradí štvrtá výzva by mala prísť v druhom štvrťroku 2018.

Podpora, ktorá odštartovala v roku 2016, sa zatiaľ nestretla s masovým záujmom. Rezort dopravy spustil tretie kolo výzvy na zatepľovanie rodinných domov od prvého augusta 2017. Žiadosti bolo možné podávať do konca októbra alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý ministerstvo stanovilo na 500 žiadostí. Kvôli administratívnej náročnosti celého procesu sa, pravdepodobne, limit žiadostí nepodarilo dosiahnuť.

Možno predpokladať, že vládna podpora zateplenia rodinných domov bude teraz ešte zaujímavejšia: Rezort pravdepodobne ponúkne v roku 2018  schému, ktorá bude pre stavebníkov atraktívnejšia ako doterajšie podpora.

Hlavným cieľom štátnej dotačnej schémy je, aby si ľudia mohli zatepliť staršie, v súčasnosti energeticky veľmi náročné rodinné domy a šetriť tak peniaze a životné prostredie. „Máme ambíciu v schéme pokračovať. Našim cieľom je zapojiť do procesu čo najvyšší počet domácností a práve preto sme sa rozhodli úpravou zákona zjednodušiť administratívny proces,“ informoval dávnejšie komunikačný odbor ministerstva.

Podmienky podania žiadosti o poskytnutie dotácie na zateplenie rodinného domu

Kto môže požiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu

Žiadateľom o príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť fyzická osoba – vlastník rodinného domu – s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Žiadosť o dotáciu na zateplenie počíta aj so situáciou, pri ktorej existuje viacero spoluvlastníkov rodinného domu. V rpápade viacerých vlastníkov môže žiadosť o poskytnutie dotácie podať jeden zo spoluvlastníkov. Potrebné je doložiť úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu.  Zároveň musí byť splnomocnenec splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku ostatnými spoluvlastníkmi.

Podmienky na poskytnutie dotácie

  1. Rodinný dom bol odovzdaný do užívania min. 10 rokov pred realizáciou zateplenia
  2. RD má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome. Celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a pod.,
  3. RD sa nachádza na území SR.
  4. RD sa využíva výlučne  na bývanie,
  5. Na zateplenie tohto rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Pozrite si aj náš článok, ktoré všetky dokumenty je pri žiadosti o poskytnutie dotácie na zateplenie domu potrebné dodať.