Na Slovensku sú desiatky stavieb, v ktorých striekaná pena znemožnila normálne bývanie. Cech strechárov preto upozorňuje na množstvo rizík spojených s uprednostnením striekanej peny do izolácie strechy. V tomto článku sa dozviete, čo si treba všímať a na čo sa zamerať ešte predtým, ako sa rozhodnete pre striekanú penu na zateplenie strechy domu.

Izolácie zo striekanej peny sa v poslednom čase stali populárnymi kvôli rýchlosti realizácie v porovnaní s tradičnými postupmi. Práve kvôli rýchlosti, náročným podmienkam na stavbe a významnej zodpovednosti realizátora, je však toto riešenie náchylnejšie na chyby. Výsledkom je nedodržanie izolačných vlastností, ako aj ohrozenie zdravia obyvateľov domu. Cech strechárov Slovenska preto upozorňuje majiteľov domov na riziká spojené s použitím striekanej izolácie do zateplenia striech.

Dosiahnuť izolačné vlastnosti pri striekanej pene je prakticky nemožné. Výslednú kvalitu nikto nekontroluje

Na rozdiel od priemyselne vyrábaných izolačných materiálov (PIR dosky, penový polystyrén, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna), pri striekanej pene je kvalita výslednej izolácie podmienená splnením viacerých podmienok priamo na stavbe (aplikačná teplota, teplota povrchu, vlhkosť…),  ktoré je reálne takmer nemožné dosiahnuť. K tomu sa pridáva spôsob aplikácie, ktorej výsledný efekt výrazne ovplyvňuje montážnik  priamo na stavbe. Inak povedané, izolačné vlastnosti striekanej peny  značne kolíšu. Problémom je, že kvalitu takto zrealizovanej izolácie nikto nepreveruje. Ďalšie problematické momenty sa týkajú zabudovanej vlhkosti, priepustnosti vodných pár a splnenia technických požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť.  Zložité podmienky, ako aj návod na vetranie priestorov počas aplikácie, definuje dokument American Chemistry Council, ktorý združuje spoločnosti vyrábajúce chemické látky vrátane výrobcov striekaných pien.

Tieto skutočnosti realizačné firmy neriešia a v praxi sa preto vyskytujú zásadné chyby striekanej izolácie. Dôsledkom je nedodržanie izolačných vlastností, tepelné mosty a tvorba plesní, čo znehodnocuje stavbu a výrazne znižuje komfort a bezpečnosť bývania.

Vsetko o zatepleni Striekana izolacia Aplikacia Bast

Zoznam podmienok na správnu aplikáciu striekanej peny na stavbe od výrobcu BASF. Podmienky hovoria, akú špecifickú teplotu, vlhkosť v interiéri, ako aj prietok vzduchu treba zabezpečiť, ak má pena dosiahnuť potrebné izolačné vlastnosti. Zdroj

Počas roka sa vyskytuje len málo dní s ideálnym počasím na aplikáciu striekanej peny. Tým pádom vo väčšine prípadov montážnik na stavbe nemá ideálne podmienky na dosiahnutie deklarovaných vlastností striekanej peny. Za nepriaznivých podmienok sa na stavbe môže vytvoriť pena s väčšími a menšími dutinami, ktoré vytvárajú zle izolované miesta. Vo výsledku striekaná izolácia nemusí plniť správne a účinne svoju funkciu. A ak sa spojí nesprávny návrh s nesprávnymi materiálmi v súvrství strechy, potom to môže dopadnúť ako v reportáži TV Markíza: strecha nie je izolovaná a cez tepelné mosty uniká teplo, skondenzovaná voda sa hromadí v konštrukcii a vytvára ideálne prostredie na tvorbu plesní a hniloby. Po nejakom čase sa dom môže stať až neobývateľný.

Priemyselne vyrábané materiály majú zaručené vlastnosti

To je zásadný rozdiel oproti tradičným izoláciám, ako aj fabricky vyrábaným PIR doskám. Tieto izolácie sa vyrábajú za kontrolovaných podmienok, čiže pri optimálnej teplote a vlhkosti vzduchu, nechávajú sa stabilizovať a až po výstupnej kontrole opúšťajú výrobný závod. Popri tom sa vo výrobe prísne kontrolujú pravidelným odberom vzoriek a skúšaním. Majiteľ domu potom dostane materiál so zaručenými izolačnými a mechanickými vlastnosťami počas celej životnosti stavby. Dom zateplený tradičnými minerálnymi izoláciami alebo fabricky vyrábanými PIR penami spĺňa nielen tepelné, ale aj protipožiarne, akustické a hlavne statické parametre a dodržaním stavebného postupu a vrstiev sa predchádza kondenzácii vlhkosti v konštrukcii. Tým pádom nevzniká hniloba a plesne v drevenom krove alebo v stene. Ak by chcela firma so striekanou penou dosiahnuť podobnú mieru istoty pri izolačných vlastnostiach, musela by odobrať vzorky striekanej peny z konštrukcie strechy a následne ich zanalyzovať v laboratóriu. To sa v praxi nedeje a aj preto kvalita výrazne kolíše.

Zavádzajúce praktiky realizačných firiem

Problémom, ktorý sa vyskytuje stále častejšie, sú zavádzajúce praktiky niektorých realizačných firiem, ktoré sa zaoberajú montážou striekanej izolácie. Podstatným nedostatkom tohto riešenia v porovnaní s tradičnými postupmi je náchylnosť na chyby počas montáže, vedúce k nedodržaniu izolačných vlastností a ohrozeniu zdravia. Na toto však realizačné firmy neupozorňujú. Keďže sa dlhodobo venujeme zvyšovaniu kvality realizácií v oblasti striech, pokladáme si za povinnosť na tieto problémy upozorniť.

Izolačné vlastnosti striekanej peny časom degradujú

Izolačné materiály musia aj po započítaní parametra starnutia počas 25-ročnej životnosti materiálu spĺňať normy. Fabricky vyrábané PIR peny aj po započítaní efektu starnutia normy spĺňajú, striekaná izolácia však má reálny problém s udržaním parametrov počas plánovanej životnosti. V prípade, že je použitá pena s uzavretou bunkovou štruktúrou,  jej izolačné vlastnosti vytvárajú napeňovacie plyny (napríklad hydrofluorkarbon). Tieto plyny majú priamy vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti peny a akonáhle uniknú cez stenu buniek, tepelnoizolačné vlastnosti peny sa zhoršujú. Pri otvorenej bunkovej štruktúre, ktorú na Slovensku najčastejšie používajú,  sú steny medzi jednotlivými bunkami deravé a ako napeňovadlo sa používa voda na vytvorenie CO2 a bunkovej štruktúry. Tým sa do izolácie od začiatku zanesie zabudovaná vlhkosť, ktorá zhorší tepelnoizolačné vlastnosti. Obzvlášť v prípade použitia striekanej peny s vysokou nasiakavosťou (napr. Polychem Systems Sp.z.o.o., technické údaje uvedené vo vyhlásení o parametroch č. PL-2/S/2014), ktorá je aplikovaná na konštrukčnú OSB dosku v konštrukcii strechy, hrozí veľmi vysoké riziko tvorby plesní, hniloby dreva až po samotný rozklad dreva, ktoré tým stráca svoju únosnosť.

Striekané peny ohrozujú zdravie. Navyše pri neodbornej manipulácii hrozí riziko výbuchu

Okrem toho zložky peny reagujú so vzdušnou vlhkosťou, pri vystavení tejto vlhkosti sa vytvára CO2, narastá tlak v sudoch v chemikáliami a pri montáži alebo neodbornej manipulácii tak hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Viac informácií v technickom liste a špecifikácii výrobcu strojov.

Veľký hluk v dome

Fabricky vyrábaná PIR pena má oproti striekanej pene ešte ďalšiu výhodu. Má výrazne lepšie izolačné vlastnosti pri menšej hrúbke materiálu. To znamená, že  vám stačí o 12 až  18 percent menšia hrúbka na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu. Ďalšou nevýhodou striekanej peny je hluk. Konkrétne, v porovnaní s minerálnou vlnou striekaná pena výrazne menej tlmí vonkajší hluk. Kým minerálna vlna má najvyššiu pohltivosť hluku z izolácií na úrovni 1,0, mäkké striekané peny dosahujú len 0,6 a tvrdé striekané peny s uzavretou bunkovou štruktúrou len 0,3. Tým pádom je v podkroví výrazne počuť vonkajší hluk z cesty či stavebných a záhradných prác. Viac informácií tu.

Striekaná pena je horľavá

Vo vyhlásení o parametroch, ktoré musí výrobca zložiek peny uvádzať, je povinne uvedené, ako dokáže striekaná pena odolávať ohňu. Väčšina striekaných pien je zaradená do kategórie E alebo F. To znamená, že sa jedná o horľavé materiály. Zásadným problémom je aplikácia striekanej peny v okolí komína. Vyžaduje si totiž špeciálne riešenie detailov izoláciou z kamennej minerálnej vlny. Pri výbere peny ako lacnejšej alternatívy však tieto opatrenia často chýbajú. V praxi je bežné, že sa striekaná pena komína dotýka, čo je neprístupné a vyslovene nebezpečné.

komin

Nesprávny a nebezpečný spôsob aplikácie peny okolo komína. Zdroj

S reklamáciou následkov striekanej peny ťažko uspieť

Výrobcovia striekanej peny garantujú deklarované parametre uvedené vo vyhlásení o parametroch. V prípade  chybnej montáže alebo inej chyby výrobca chemických zložiek striekanej peny zodpovedá len do výšky predajnej ceny zložiek  striekanej peny vrátane DPH. V prípade, že je nevyhnutné demontovať strechu a postaviť, sú tieto náklady na montážnikovi. Avšak v praxi s vysokou pravdepodobnosťou skončia na pleciach majiteľa domu. Príklad podmienok výrobcu.

7 skutočností, ktoré odporúčame zvážiť pred zateplením striekanou penou

  1. Striekanie v neregulárnych podmienkach

Montážna firma by mala pred striekaním peny merať vlhkosť prostredia a materiálov strechy a urobiť opatrenia, aby pena spĺňala po aplikácii normu. Parametrov, ktoré musia „ladiť“, je mnoho: vlhkosť poréznych podkladov do 15 %, úplne suchý neporézny podklad, relatívna vlhkosť vzduchu do 70 %, správna teplota chemických zložiek, povrchov, konštrukcií aj vzduchu, žiadny prach, olej, voľné častice a ďalšie zložky, ktoré znižujú priľnavosť. Výsledkom nedodržania parametrov sú chyby izolácie, ktoré nemusí byť vôbec na povrchu vidieť: vzduchové medzery a nízka uzavretosť bunkovej štruktúry (t.j. časť peny obsahuje v medzerách namiesto  izolačného plynu iba vzduch).

  1. Pena v nevhodnom prostredí bez ochrany naberá vlhkosť

Niektoré peny s uzavretosťou bunkovej štruktúry do 20 % majú vysokú nasiakavosť. Preto nesmú byť aplikované v priestore, kde by mohli prísť do kontaktu s vlhkosťou. V prípade rozostavanej hrubej stavby, kde sa realizovali mokré procesy ako omietky a potery, to môže byť problém. Nabraná vlhkosť výrazne zhoršuje vlastnosti striekanej izolácie. Pena by sa po nastriekaní mala chrániť, aby k nabratiu vlhkosti neprišlo. V našich klimatických podmienkach je potrebné z interiérovej strany vždy umiestniť inteligentnú klímamembránu / parobrzdu alebo parozábranu, ktorá zamedzí takzvanej konvekcii teplého interiérového vzduchu do stavebnej konštrukcie. Tým pádom sa zamedzí kondenzácii vlhkosti na chladných povrchoch vnútri stavebnej konštrukcie a predíde sa vzniku hniloby v strešnej konštrukcii. (táto reportáž TV Markíza ukazuje praktický príklad chybnej aplikácie striekanej peny)

  1. Pena priamo na hydroizolačnej vrstve môže viesť až k hnilej streche

Pri mnohých realizáciách montážnici nerešpektujú technologický postup a aplikujú penu priamo na poistnú hydroizolačnú vrstvu bez podloženia tuhým debnením. Výsledkom je nekontrolované  zmenšenie odvetranej vzduchovej medzery, ktorej dodržanie je podmienkou na správne fungovanie strešného súvrstvia a taktiež je podmienkou na záruku na krytinu. Navyše, ak sa poistná hydroizolácia vplyvom striekanej peny vyduje, môže dôjsť k zatečeniu vody do strešného plášťa. Odvetraná vzduchová medzera pod krytinou sa tak stáva nefunkčnou, voda sa dostáva pod kontralaty, ktoré následne napadne hniloba. Výrobcovia podstrešných fólii združených v Cechu strechárov Slovenska preto vyslovene NEODPORÚČAJÚ striekanie peny priamo na fóliu bez plného záklopu.

  1. Pena má vraj fungovať ako paropriepustná a zároveň paronepriepustná vrstva (zjavný nezmysel)

Firmy často klamlivo hovoria, že pri striekanej pene netreba parozábranu. Ich argument: pena je paropriepustná (údajne prepúšťa z domu prebytočnú vlhkosť) a zároveň je paronepriepustná (dokáže nahradiť parozábranu). Podľa Cechu strechárov je to nielen zjavné protirečenie a nezmysel, ale aj nebezpečný krok. Kto sa nechá zlákať, že ušetrí na parozábrane, pustí do šikmej strechy vlhkosť a drevená konštrukcia mu časom zhnije.

Izolacia H2Foam paropriepustnost BEZ nazvu

  1. Pena na komíne a vysoká pravdepodobnosť požiaru

Kým minerálna izolácia patrí do triedy reakcie na oheň A1 (nehorí, nešíri požiar, pri požiari nedymí a nekvapká), Väčšina striekaných pien patrí do kategórie E až F. Pena horí veľmi dobre a pomáha šíreniu požiaru, následkom horenia vzniká škodlivý, jedovatý plyn. Takýto materiál si v okolí komínov pri prestupe cez šikmú strechu vyžaduje špeciálne riešenie detailov izoláciou z kamennej minerálnej vlny podľa typu komína a pokynov výrobcu, ktoré bezpečne oddelia penu od kontaktu s rizikovými miestami. Pri výbere peny ako lacnejšej alternatívy však tieto opatrenia často chýbajú. Zdroj

  1. Obyvatelia bez ochrany dýchajú chemický, toxický materiál

Niektoré striekané izolácie obsahujú spomaľovače horenia, založené na penta-BDE, ktoré sa priebežne uvoľňujú do ovzdušia narúšaním povrchu materiálu. Tieto látky spôsobujú poruchy štítnej žľazy, deficit neurologického vývoja a rakovinu. Štúdie potvrdzujú, že PBDE sa dokážu bioakumulovať (t.j. ukladať v ľudských tkanivách), preto dlhodobé vystavenia týmto látkam môže viesť k spomínaným vážnym poruchám a chorobám.  Preto by priestory po nastriekaní mali byť počas niekoľkých dní nepretržite a poriadne vetrané a zároveň by mala byť vzduchotesne aplikovaná parozábrana, aby sa zamedzilo úniku výparov do interiéru.

  1. Striekaná pena sa vplyvom UV žiarenia mení na prach

Striekané peny nie sú na rozdiel od minerálnych izolácií odolné voči UV žiareniu. Pena sa vplyvom slnečného žiarenia rozpadá, a to aj za zasklením. Ak má rodinný dom šikmú strechu, musí byť k nej vytvorený prístup cez servisný výlez, ktorý má často podobu strešného okna. Ak cez tento otvor aspoň časť dňa svieti slnko na nezakrytú striekanú penu, táto zožltne a postupne sa začne rozpadávať na prach.

O Cechu strechárov Slovenska

Cech strechárov je profesijné združenie, ktoré už viac ako 20 rokov poskytuje laickej a odbornej verejnosti služby najlepších realizátorov a montážnych firiem a aktívne sa stará o rozvoj strechárskych remesiel. Cech strechárov združuje kvalitných klampiarov, strechárov/pokrývačov, tesárov a izolatérov. Organizácia je nositeľom pamätnej medaily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za zásluhy o verejnú správu. Viac informácií na https://www.cechstrecharov.sk/.

O združení American Chemistry Council

American Chemistry Council, na ktorého dokumenty odkazujeme v tejto téme, je organizácia, ktorá v Spojených štátoch amerických združuje  rozmanitú skupiny spoločností zaoberajúcich sa  výrobou a predajom chemických výrobkov. Jej členmi sú spoločnosti s celkovým obratom vyše 553 miliárd amerických dolárov, a to vrátane výrobcov striekaných pien. Viac informácií na https://www.americanchemistry.com/About.