Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona pre získanie podpory od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Zmeny v poskytovaní príspevku od ŠFRB by sa dali zhrnúť do dvoch oblastí:

 1. Výstavba ubytovacích domov a nájomných bytov
 2. Novinky v oblasti podpory bývania mladých rodín

Príspevok aj na ubytovacie domy a nájomné byty

Novela zákona prináša obciam a mestám možnosť žiadať jednorazový príspevok na výstavbu alebo kúpu ubytovacieho domu. Tento program sa zameriava na mestá, priľahlé obce v blízkosti miest a takisto obce, v ktorých sa stavia alebo sa tam už nachádza priemyselný park alebo iný výrobný závod s minimálne 500 zamestnancami. Nový program má pomôcť slovenských samosprávam zriaďovať na svojom území ubytovne, v ktorých budú mať pod kontrolou ubytovanie dočasných zamestnancov.

Získanie podpory od Štátneho fondu rozvoja bývania pre mestá a obce

Špecifickú podporu na obstaranie ubytovacieho domu môže obec či mesto získať, ak:

 • počet ubytovacích buniek v ubytovacom dome dosiahne počet najmenej 10
 • sú dodržané podmienky na energetickú hospodárnosť budov (musí ísť o budovu v kategórii nízkoenergetických)
 • nájomné ubytovanie bude obec či mesto poskytovať do splatnosti úveru, avšak minimálne 20 rokov
 • bude založené záložné právo na ubytovací dom v prospech fondu
 • na ubytovací dom nie je poskytnutá iná podpora zo strany štátu

Vsetko o zatepleni Prispevok od Statneho fondu rozvoja byvania

Nové pravidlá pre obstaranie nájomného bytu právnickou osobou

Právnická osoba môže požiadať o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ak:

 • plocha nájomného bytu neprevýši 70 m2
 • zachová nájomný charakter bytu a zriadi záložné právo v prospech fondu
 • minimálne 80 % nájomných bytov prenajme fyzickým osobám, žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom najviac vo výške päťnásobku životného minima
 • ročné nájomné bude maximálne vo výške 10 % obstarávacej ceny

Pri výstavbe nájomných bytov je možné získať dotáciu aj na kúpu pozemku, na ktorom bude prebiehať výstavba nájomných bytov, a to až do výšky obstarávacej ceny pozemku. Právnická osoba, ktorá sa pustí do výstavby nájomných bytov, môže takisto získať príspevok na technickú vybavenosť podmieňujúcu výstavbu bytov, čiže infraštruktúru na pozemku.

Podpora od Štátneho fondu rozvoja bývania pre mladé rodiny

ŠFRB získal od júla 2019 úplne novú kompetenciu v podobe tzv. mladomanželských pôžičiek. Keďže pôvodné podmienky sa v niektorých bodoch ukázali ako príliš zväzujúce, prináša novela zákona ich zmiernenie a zjednodušenie. Konkrétne, od začiatku tohto roka sa zmenila dĺžka obdobia, počas ktorého môžu žiadať o mladomanželskú pôžičku. Kým predtým bola možnosť žiadosti obmedzená len na dobu do 12 mesiacov od uzavretia manželstva, dnes tak môžu mladé páry urobiť až do 3 rokov po svadbe. Tým sa výrazne rozširuje počet mladých ľudí, oprávnených požiadať o pôžičku. Zvýšil sa aj limit pre maximálny príjem možných žiadateľov zo štvornásobku sumy životného minima na päťnásobok životného minima, teda do výšky 1051 € na plnoletú osobu (resp. 2102 € v prípade manželskej dvojice).