V sobotu 15. októbra 2022 sa spustila možnosť podávať žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy vo výške 14-, resp. 19-tisíc eur. V prvých dvoch výzvach sa rozdeľuje celkovo 30 miliónov eur.

Stačí ušetriť 30 % spotreby energií

Majitelia domov starších ako 10 rokov už môžu podávať žiadosť o dotáciu z Plánu obnovy (program Obnov dom). Možnosť získať 14 až 19-tisíc eur (v závislosti od výšky dosiahnutých úspor) majú majitelia, spolumajitelia či iné poverené osoby na domy, ktoré sa využívajú na celoročné bývanie Podmienkou je získať zateplením a prípadnou ďalšou rekonštrukciou úsporu aspoň 30 percent spotreby primárnej energie. Pri tejto úspore – ktorá sa dá dosiahnuť napríklad zateplením fasády – možno získať dotáciu vo výške 60 % nákladov (maximálne 14-tisíc eur). Kto k zatepleniu fasády pridá aj zateplenie strechy, izoláciu podlahy nevykurovaného podkrovia či stropu suterénu, má reálnu šancu dosiahnuť 60 % úsporu, a tým pádom môže získať až 19-tisíc eur. Aj v prípade vysokej úspory platí, že dotácia môže tvoriť 60 % nákladov. Pozrite si podrobné informácie o podmienkach príspevku z Plánu obnovy.

Radíme, ako postupovať pri vyplnení žiadosti

Pri žiadosti je potrebné vyplniť formulár o poskytnutie finančných prostriedkov.

ziadost-o-dotaciu-na-zateplenie-domu

Po úvodnej časti s identifikačnými údajmi žiadateľa a údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov je treba vyplniť informácie o rodinnom dome. Žiadateľ nepotrebuje nič iné len výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky potrebné fakty. V časti 2B žiadosti je treba vybrať, či sa žiadosť podáva pred, počas alebo až po realizácii rekonštrukcie. Ide len o informatívne políčko, ktoré nemá žiadny vplyv na posudzovanie žiadosti.

Informácie v časti 2C sa zase vypĺňajú podľa údajov z energetického certifikátu vystavenom pred rekonštrukciou, resp. z projektového energetického hodnotenia. Certifikát je povinný pri zateplení a iných rekonštrukčných prácach, pri ktorých stačí len ohláška na stavebnom úrade. Projektové energetické hodnotenie je zase povinné pri väčšej rekonštrukcii so stavebným povolením a plnohodnotným projektom. Opatrenia, ktoré žiadateľ nebude realizovať, sa v žiadosti vyznačujú voľbou „žiadna možnosť“.

V časti 2D sa vypisujú údaje z energetického certifikátu / projektového energetického hodnotenia o možnej úspore po vykonaní navrhovaných rekonštrukčných prác. Údaje v žiadosti aj v certifikáte sú rovnako farebne odlíšené, tým pádom nie je problém vyplniť ich. Zvyšné časti následne formulár vypočíta sám.

Tieto prílohy potrebujete k žiadosti o dotáciu na zateplenie

Poslednou časťou žiadosti je vyznačenie, aké prílohy sa prikladajú k žiadosti. Povinnými prílohami sú:

  • stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby / stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu alebo vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu
  • dokument potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie / potvrdenie obecného úradu o veku / povolenie užívania stavby / znalecký posudok o veku stavby)
  • energetický certifikát / projektové energetické hodnotenie
  • výpis z účtu / potvrdenie o vedení účtu

Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa je potrebné vtedy, ak má dom viacero spolumajiteľov. Plnomocenstvo je treba overiť na matrike alebo u notára a priložiť ako originál. Ak žiadateľ splnomocní na zastupovanie inú osobu, opäť je potrebné overené splnomocnenie.

Na záver žiadosti stačí odkliknúť čestné prehlásenie, že dom je využívaný na bývanie a nie je prenajímaný tretím osobám.

Celá žiadosť sa dá následne vytlačiť a podať poštou alebo cez jedno z 10 klientskych centier. V týchto centrách v krajských mestách, Lučenci a Liptovskom Mikuláši sa takisto dá ísť poradiť so všetkými podkladmi. Ak má žiadateľ elektronický občiansky preukaz, vie podať žiadosť aj cez e-schránku slovensko.sk.

Zateplenie je najdôležitejším opatrením na úsporu energie

Kľúčovým opatrením pri znižovaní spotreby energií je jednoznačne zateplenie. Podstatné je na prvom mieste zatepliť fasádu a ideálne aj strechu, čo sú dve časti rodinného domu, cez ktoré sa stráca najväčšia časť tepla z interiéru. „Dlhoročné skúsenosti jasne ukazujú, že pri starších domov je najúčinnejším opatrením zateplenie. Ak sa urobí podľa odporúčaní projektanta v energetickom certifikáte, nie je problém znížiť náklady na kúrenie aj o 50 percent. Pri nastavovaní teploty sa nemusíte obmedzovať a napriek tomu ušetríte. Nehovoriac o letných mesiacoch, v ktorých vám zateplenie fasády pomôže proti prehrievaniu, hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER.