6. septembra štát vyhlásil dve výzvy programu Obnov dom, v rámci ktorých bude možné od 17. októbra požiadať o finančný príspevok na rekonštrukciu rodinného domu.

 

Základné podmienky získania finančného príspevku: dom starší ako 10 rokov

O príspevok môže požiadať spoluvlastník alebo vlastník domu, ak je nehnuteľnosť staršia ako 10 rokov. Jeho výška bude maximálne 19-tisíc eur bez DPH. Výška dotácie sa bude odvíjať od sociálnej situácie žiadateľa a energetickej úspory (viac informácií nižšie v článku).

Štandardný finančný príspevok bude môcť pokryť maximálne 60 % investovaných financií. Výnimkou bude situácia, ak v dome bývajú viacdetné rodiny, samoživitelia a domácnosti, v ktorých býva zdravotne postihnutá osoba. V takom prípade štát majiteľovi domu preplatí až 95 percent nákladov na rekonštrukciu domu.

O príspevok z programu Obnov dom (ktorý je známy aj pod názvom Zelená obnova) môže žiadať majiteľ domu, ktorý nebol skolaudovaný neskôr ako v roku 2012. Cieľom je finančne pomôcť pri obnove starších nehnuteľností, ktoré boli postavené podľa „mäkších“ noriem, a tým pádom majú vyššiu spotrebu energií. Stavba musí byť na liste vlastníctva zapísaná ako „rodinný dom“ a na inú funkciu ako bývanie (nebytový priestor) sa môže využívať maximálne pätina plochy.

Základnou podmienkou získania príspevku je dosiahnuť rekonštrukciou úsporu aspoň 30 percent spotreby primárnej energie. Na overenie dosiahnutej úspory bude slúžiť energetický certifikát vyhotovený pred a po rekonštrukcii.

Rekonštrukcia musí byť dokončená do ôsmich alebo dvanástich mesiacov od doručenia oznámenia o schválení dotácie v závislosti od toho, či práce budú alebo nebudú vyžadovať stavebné povolenie.

Štát preplatí aj už realizované práce

Na rozdiel od pôvodných informácií bude možné do nákladov zahrnúť aj stavebné práce, ktoré sa začali po 1. februári 2020, a takisto zariadenia, ktoré boli objednané po tomto dátume.

Aj keď žiadosť o dotáciu bude možné podať až 17. októbra, s rekonštrukciou domu sa dá začať okamžite za podmienky, že sa projekt bude držať technických špecifikácií  (nájdete ich tu).  Druhou možnosťou je požiadať o príspevok a až následne realizovať rekonštrukčné práce. Z dotácie nie je možné financovať prípravné práce.

obnova domov prispevok na zelenu strechu

Z programu Zelená obnova bude možné získať príspevok na:

 • Zateplenie obvodového plášťa,
 • Zateplenie strešného plášťa (strechy),
 • Výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere),
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 • Zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v dome, pod ktorou nie je iná miestnosť),
 • Zdroj tepla: tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, elektrokotol,
 • Výmenu starého plynového kondenzačného kotla, ak ide o výmenu starého z dôvodu, že nie je potrebný rovnako veľký výkon (tento bod však ešte môže z oprávnených nákladov kvôli odchodu od plynu ako fosílneho paliva nakoniec vypadnúť),
 • Rekuperáciu (nútená výmena vzduchu v dome),
 • Zelenú strechu,
 • Podzemné a nadzemné nádrže na dažďovú vodu,
 • Tieniace zariadenia (napríklad žalúzie, markízy), ktoré znižujú tepelnú záťaž budovy,
 • Odstránenie azbestu
 • Projektovú dokumentáciu a energetické certifikáty

Z vyššie uvedených položiek musí každý majiteľ domu, ktorý žiada o príspevok, zrealizovať niektoré z prvých piatich, ktoré zlepšujú tepelno-izolačné vlastnosti domu. Konkrétnou podmienkou je, aby aspoň 50 % výdavkov tvorilo zateplenie fasády, strechy, podláh alebo stropu, respektíve výmena okien a dverí. Výdavky na akumulačnú nádrž či odstránenie azbestu nesmú prekročiť 10 % celkových výdavkov.

To znamená, že základom rekonštrukcie je zateplenie a k nemu je možné kombinovať ďalšie opatrenia tak, aby dom vykázal po rekonštrukcii energetickú úsporu  aspoň 30 percent.

Maximálna výška príspevku na zateplenie a ďalšie položky je uvedená v technickej špecifikácii na webe organizátora programu. Maximálnu výšku dotácie pri najdôležitejších prácach uvádzame aj na konci tohto článku.

Čo treba doložiť k žiadosti o príspevok z programu Obnov dom?

Ak rekonštrukciu domu plánujete začať, resp. ukončiť až po podaní žiadosti o dotáciu, je treba pri žiadosti predložiť:

 • List vlastníctva,
 • Energetický certifikát, ktorý musí spracovať certifikovaný projektant spolu so zoznamom navrhovaných opatrení na dosiahnutie minimálne 30-percentnej úspory energií,
 • Technický list s údajmi o dome,
 • Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie,
 • Fotodokumentáciu východiskového stavu,
 • Doklad s potvrdením veku domu, napríklad kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie z obecného či mestského úradu,
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom, ktorý vydá stavebná firma.

Aj keď v zozname požadovaných dokladov nefiguruje projekt rekonštrukcie, v skutočnosti sa bez neho žiadateľ nezaobíde. Dobrou správou však je, že náklady na projektanta je možné zahrnúť do oprávnených nákladov, a to do výšky až 1700 eur.

Ak ste obnovu domu kompletne ukončili ešte pred podaním žiadosti o dotáciu, dokladujete okrem vyššie uvedeného ešte:

 • Kolaudačné rozhodnutie,
 • Fotodokumentáciu po realizácii,
 • Faktúry za zrealizované práce,
 • Energetický certifikát po realizácii.

Detaily k výške príspevku na obnovu domu

Štát sa nakoniec rozhodol, že maximálnu výšku príspevku na obnovu domu z programu Obnov dom prispôsobí finančnej situácii žiadateľov. To znamená, že napríklad sociálne alebo zdravotne znevýhodnený žiadateľ (resp. žiadateľ, s ktorým v domácnosti trvalo býva sociálne alebo zdravotne znevýhodnená osoba), môže získať preplatenie väčšej čiastky.

Výška príspevku na obnovu domu pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnenú osobu:

 • maximálne 18-tisíc eur vrátane DPH,
 • najviac 95 percent celkových oprávnených nákladov vynaložených na rekonštrukciu domu,
 • stačí mu dosiahnuť akúkoľvek úsporu energií nad 30 percent,
 • podmienkou je mať v dome trvalý pobyt najneskôr k 5.9.2022.

Štandardný žiadateľ môže získať:

 • maximálne 14-tisíc eur bez DPH pri dosiahnutej úspore energií od 30 do 60 percent,
 • maximálne 19-tisíc eur bez DPH pri dosiahnutej úspore energií nad 60 percent,
 • v oboch prípadoch najviac 60 percent z celkových nákladov,
 • podmienkou je mať v dome trvalý pobyt najneskôr k 5.9.2022.

Príspevky sa budú poskytovať podľa systému „kto prv príde, ten prv berie“. Posudzovať sa teda budú žiadosti v poradí, v akom ich majitelia domov podajú na SAŽP.

Zateplenie a ďalšie práce pri rekonštrukcii bude možné realizovať prostredníctvom stavebnej firmy alebo svojpomocne. Každopádne, ak chce majiteľ domu získať financie, musí preukázať vynaloženie financií podľa oprávnených položiek vrátane prác. Berúc do úvahy viaceré povinnosti (napríklad zdokladovanie nakladania so stavebným odpadom), je najlepšou cestou najať si na práce stavebnú firmu. V opačnom prípade sa totiž môže stať, že realizované práce nebudú zodpovedať projektu, resp. sa nepodarí dosiahnuť viac ako 30-percentnú energetickú úsporu (a tým pádom majiteľ domu stratí šancu získať príspevok).

Desať regionálnych kancelárií pomáha so žiadosťami

Organizátor otvoril k vyhláseniu výzvy 10 regionálnych kancelárií SAŽP v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice. Sú otvorené v pracovných dňoch a ich zoznam vrátane adries nájdete tu.

Svoje otázky môžete smerovať aj na Zelenú linku ministerstva životného prostredia (0800 144 440). Vaše otázky k programu Obnov dom z Plánu obnovy radi zodpovieme aj v našej poradni.

Dofinancovanie cez banky

Ak chce majiteľ rodinného domu rekonštruovať, ale nemá dosť vlastných peňazí, ktoré by doložil k príspevku od štátu, môže požiadať o špeciálny úver v komerčných bankách. Viac informácií nájdete tu.

Obnova rodinných domov aj verejných budov prechádza pod envirorezort

Na program obnovy budov na Slovensku je z Plánu obnovy vyčlenená vyše 1 miliarda eur. Vyše polovica z tejto sumy pôjde na obnovu rodinných domov cez program Zelená obnova. Rozpočet bude v závislosti od štruktúry žiadateľov stačiť na rekonštrukciu 30-tisíc rodinných domov, čo je približne desatina z počtu domov, ktoré by na Slovensku potrebovali obnoviť. Je to výrazný posun dopredu, keď doterajšie programy dokázali za viac rokov obnoviť len niekoľko stoviek domov.

Program Zelená obnova spadá pod ministerstvo životného prostredia a riadiť prijímanie žiadostí a vyplácanie príspevkov bude SAŽP. Týmto krokom sa agenda obnovy rodinných domov presúva z ministerstva dopravy (ktoré poskytovalo posledné roky príspevok na zateplenie starších rodinných domov) na envirorezort.

Programu Obnov dom sa budeme ďalej venovať podrobne na našom webe v sekcii Plán obnovy a tiež v tejto rubrike Aktuality.

 


Maximálna výška oprávnených výdavkov pri najdôležitejších prácach – Výzva 1 (pre bežných žiadateľov):

Zateplenie obvodového plášťa75 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa (strechy):

zateplenie strešného plášťa bez krytiny24 eur/m2
zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny62 eur/m2
Výmena otvorových konštrukcií (okien a dverí)230 eur/m2
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia20 eur/m2
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu53 eur/m2
Zateplenie podlahy na teréne39 eur/m2

Zdroj energie:

Tepelné čerpadlo 950 eur/kwmaximálne 11 400 eur
Solárny kolektor 670 eur/kwmaximálne 2 330 eur

Plynový kondenzačný kotol

Cena kotla (vrátane inštalácie)1 500 eur
Rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu1 500 eur

Rekuperácia:

 
decentrálny systém so získavaním spätného tepla3 000 eur
centrálny systém so získavaním spätného tepla6 395 eur
Tieniaca technika50 eur/m2

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu:

 
nadzemná bez čerpadla140 eur*
podzemná do 3 m3 s čerpadlom2 250 eur*

Odstránenie azbestu:

 
obklad stien27 eur/m2 *
strešná krytina28,50 eur/m2 *

Maximálna výšky oprávnených výdavkov pri najdôležitejších prácach – Výzva 2 (pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnených žiadateľov):

Zateplenie obvodového plášťa90 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa (strechy):

 
zateplenie strešného plášťa bez krytiny28,80 eur/m2
zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny74,40 eur/m2
Výmena otvorových konštrukcií (okien a dverí)276 eur/m2
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia24 eur/m2
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu63,60 eur/m2
Zateplenie podlahy na teréne46,80 eur/m2

Zdroj energie:

 
Tepelné čerpadlo 1 140 eur/kwmaximálne 13 680 eur
Solárny kolektor 804 eur/kwmaximálne 2 796 eur

Plynový kondenzačný kotol

 
Cena kotla (vrátane inštalácie)1 800 eur
Rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu1 800 eur

Rekuperácia:

 
decentrálny systém so získavaním spätného tepla3 600 eur
centrálny systém so získavaním spätného tepla7 674 eur
Tieniaca technika60 eur/m2

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu:

 
nadzemná bez čerpadla168 eur*
podzemná do 3 m3 s čerpadlom2 700 eur*

Odstránenie azbestu:

 
obklad stien32,40 eur/m2 *
strešná krytina34,20 eur/m2 *

* náklady na odstránenie azbestu a nádrž na dažďovú vodu nesmú prekročiť 10 % celkových nákladov projektu

Ďalšie informácie o dotácii z Plánu obnovy nájdete tu.