Ak ste ukončili obnovu domu, ktorá podliehala stavebnému povoleniu, potrebujete k žiadosti o platbu (vyplatenie dotácie) tieto dokumenty:

 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • energetický certifikát po rekonštrukcii preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom
 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)

Ak ste ukončili zateplenie, ktoré nepodliehalo stavebnému povoleniu, potrebujete k  žiadosti o platbu (vyplatenie dotácie) tieto dokumenty:

 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • energetický certifikát po rekonštrukcii preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. ak stavebný úrad nepožaduje ohlásenie drobnej stavby, potvrdenie stavebného úradu o tejto skutočnosti