Ak ste ukončili obnovu domu, ktorá podliehala stavebnému povoleniu, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom

Ak ste ukončili zateplenie, ktoré nepodliehalo stavebnému povoleniu, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. ak stavebný úrad nepožaduje ohlásenie drobnej stavby, potvrdenie stavebného úradu o tejto skutočnosti
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom