Ak ste ukončili obnovu domu, ktorá podliehala stavebnému povoleniu, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 1. projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 2. projektové energetické hodnotenie stavby
 3. fotodokumentácia východiskového stavu domu
 4. fotodokumentácia po realizácii projektu
 5. rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 6. faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 7. energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 8. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 9. doklad o nakladaní so stavebným odpadom

Ak ste ukončili zateplenie, ktoré nepodliehalo stavebnému povoleniu, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 1. energetický certifikát východiskového stavu
 2. ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. ak stavebný úrad nepožaduje ohlásenie drobnej stavby, potvrdenie stavebného úradu o tejto skutočnosti
 3. fotodokumentácia východiskového stavu domu
 4. fotodokumentácia po realizácii projektu
 5. faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 6. energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 7. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 8. doklad o nakladaní so stavebným odpadom