Ak nepotrebujete stavebné povolenie (napríklad na zateplenie stačí ohlásenie drobnej stavby) a ešte ste nezačali zatepľovať, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 1. energetický certifikát východiskového stavu vrátane návrhu opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
 2. ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu, resp. vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu
 3. fotodokumentácia východiskového stavu domu
 4. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, resp. potvrdenie obecného/mestského úradu, resp. povolenie užívania stavby, resp. znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby)
 5. výpis z účtu alebo potvrdenie o vedení účtu (na ktorý budete žiadať vyplatenie príspevku)
 6. plnomocenstvo (ak žiadateľ o príspevok nie je jediným vlastníkom domu)

Ak potrebujete stavebné povolenie a ešte ste nezačali s prácami na obnove domu, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 1. projektové energetické hodnotenie stavby
 2. stavebné povolenie
 3. fotodokumentácia východiskového stavu domu
 4. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, resp. potvrdenie obecného/mestského úradu, resp. povolenie užívania stavby, resp. znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby)
 5. výpis z účtu alebo potvrdenie o vedení účtu (na ktorý budete žiadať vyplatenie príspevku)
 6. plnomocenstvo (ak žiadateľ o príspevok nie je jediným vlastníkom domu)