Ak nepotrebujete stavebné povolenie (napríklad na zateplenie stačí ohlásenie drobnej stavby) a ešte ste nezačali zatepľovať, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 1. energetický certifikát východiskového stavu
 2. ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu41
 3. fotodokumentácia východiskového stavu domu
 4. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 5. doklad o nakladaní so stavebným odpadom

Ak potrebujete stavebné povolenie a ešte ste nezačali s prácami na obnove domu, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 1. projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 2. projektové energetické hodnotenie stavby
 3. stavebné povolenie
 4. fotodokumentácia východiskového stavu domu
 5. doklad potvrdzujúci vek rodinného domu(kolaudačné rozhodnutie, alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)
 6. doklad o nakladaní so stavebným odpadom