Ak nepotrebujete stavebné povolenie (napríklad na zateplenie stačí ohlásenie drobnej stavby) a ešte ste nezačali zatepľovať, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, resp. potvrdenie obecného/mestského úradu, resp. povolenie užívania stavby, resp. znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby)
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • plnomocenstvo (ak žiadateľ o príspevok nie je jediným vlastníkom domu)
 • list vlastníctva a občiansky preukaz (budete potrebovať vyplniť údaje z dokumentov)

Do 3 mesiacov po schválení žiadosti treba doložiť:

 • energetický certifikát východiskového stavu vrátane návrhu opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
 • výpis z účtu alebo potvrdenie o vedení účtu (na ktorý budete žiadať vyplatenie príspevku)

Na stavebný úrad potrebujete predložiť:

 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu, resp. vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu

Ak potrebujete stavebné povolenie a ešte ste nezačali s prácami na obnove domu, potrebujete k žiadosti o dotáciu tieto dokumenty:

 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, resp. potvrdenie obecného/mestského úradu, resp. povolenie užívania stavby, resp. znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby)
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • plnomocenstvo (ak žiadateľ o príspevok nie je jediným vlastníkom domu)
 • list vlastníctva a občiansky preukaz (budete potrebovať vyplniť údaje z dokumentov)

Do 3 mesiacov po schválení žiadosti treba doložiť:

Na stavebný úrad potrebujete predložiť:

 • stavebné povolenie