Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky spustilo v poradí už štvrtú výzvu na štátne dotácie na zateplenie domu. Mnohí ste sa na nás obrátili s otázkami, čo musíte ako žiadateľ spĺňať. Z nich sme vybrali to najpodstatnejšie, čo by ste z pohľadu žiadateľa o príspevok na zateplenie mali vedieť.

Kto je oprávneným žiadateľom o dotáciu?

Štátna dotácia na zateplenie, ktorú poskytuje ministerstvo dopravy, sa týka iba rodinných domov. Finančnú podporu pre bytové domy môžete získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo prostredníctvom iných programov. Oprávneným žiadateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nemusí ísť výlučne o slovenského občana; žiadateľom môže byť tiež občan iného členského štátu Európskej únie, ale aj Švajčiarska, Islandu, Nórska či Lichtenštajnska.

Vzťah žiadateľ – dom

O dotáciu na zateplenie domu môže žiadať iba majiteľ rodinného domu. Tu je podmienkou, aby bol žiadateľ zároveň aj vlastníkom objektu počas celého konania o poskytnutí príspevku. Oprávneným žiadateľom o štátne dotácie na zateplenie ste aj vtedy, keď je dom v bezpodielovom vlastníctve manželov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z nich, ale musí mať úradne overený písomný súhlas druhého z manželov.

Čo však v prípade, že ide o podielové spoluvlastníctvo a vlastníkov rodinného domu je viac? Vtedy je potrebné, aby mal žiadateľ úradne overený písomný súhlas od každého zo spoluvlastníkov a mal od nich splnomocnenie na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku. Toto plnomocenstvo musí byť tiež úradne overené. Splnomocnený môže byť len jeden zo spoluvlastníkov.

Zákon presne neupravuje, či musí žiadateľ v zatepľovanom rodinnom dome aj bývať. Teoreticky tak žiadateľ nemusí mať v dome trvalý pobyt. Pri posudzovaní žiadosti ministerstvo skúma iba to, či ste vlastníkom daného domu a či v dome nesídli prevádzka firmy či živnosti. Podmienkou totiž je, aby dom slúžil výlučne na bývanie.

Viac o štátnej podpore zatepľovania