Chyby v energetickom certifikáte alebo projektovom energetickom hodnotení môžu znamenať zamietnutie žiadosti o vyplatenie dotácie. Preto je dôležité poznať najčastejšie chyby a vyhnúť sa im.

Žiadatelia o dotáciu na obnovu rodinného domu Obnov dom musia okrem ďalších dokumentov do 3 mesiacov od podpisu zmluvy predložiť organizátorovi – Slovenskej agentúre životného prostredia – energetický certifikát východiskového stavu (pred obnovou) alebo projektové energetické hodnotenie. Akonáhle po zrealizovaní zateplenia a ďalších opatrení predložia poslednú „várku“ dokumentov vrátane energetického certifikátu po obnove, pracovníci agentúry pri vyhodnotení celej žiadosti porovnávajú východiskový stav a stav domu po obnove. „Ja a moji kolegovia porovnávame veľmi detailne každé jedno odporúčané a zrealizované opatrenie, ako aj detailne prechádzame všetky číselné údaje a kontrolujeme ich relevantnosť,“ popísal počas online seminára postup stavebný inžinier Omar Temori zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

V praxi sa podľa SAŽP vyskytuje niekoľko závažných chýb pri predkladaných dokumentoch, ktoré vedú k vyžiadaniu nápravy alebo doplnenia od žiadateľa, ale potenciálne môžu spôsobiť až zamietnutie žiadosti o dotáciu. Aj keď vypracovanie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia nie je zodpovednosťou majiteľa domu, je dobré skontrolovať základné údaje v dokumentoch a takisto preveriť, či sa v dokumente nevyskytla niektorá z nižšie uvedených najčastejších chýb.

Chyba č.1: Nesediace dátumy a údaje v energetickom certifikáte

Častým problémom je zle uvedené parcelné číslo na prvej strane energetického certifikátu. Každý žiadateľ si môže byť istý, že SAŽP overuje údaje v registri parciel a v prípade potreby aj v katastrálnej mape. Preto tento údaj musí bezpodmienečne sedieť s realitou.

Slovenská agentúra životného prostredia dostala od jedného zo žiadateľov energetický certifikát pred obnovou vystavený 20.10.2022 a neskôr ďalší, identický dokument, avšak už s dátumom 12.12.2022. To by nebol problém, ak by žiadateľ o dotáciu zároveň nedoručil s dátumom 13.12.2022 certifikát vystavený už po obnove.  Je zrejmé, že zateplenie a ďalšia obnova sa nedá zrealizovať za jediný deň a takúto dvojicu certifikátov organizátor nemôže akceptovať.

Ďalšou chybou, ktorá sa bežne vyskytuje, je nesúlad v dátume čestného prehlásenia, ktorým majiteľ domu prehlasuje, že práce robil svojpomocne. Vo vyššie spomenutom certifikáte figurovalo takéto prehlásenie s tým, že rekonštrukcia bola svojpomocne kompletne ukončená k 15.3.2021. Ak by marcový dátum 2021 sedel, mal by majiteľ domu povinnosť vystaviť namiesto certifikátu projektové energetické hodnotenie. Certifikát pred obnovou sa totiž nedá vystaviť spätne.

Vo všeobecnosti si treba dať pozor na to, aby čestné vyhlásenie s termínom ukončenia prác neuvádzalo neskorší dátum, ako je dátum vystavenia certifikátu po obnove.

Chyba č.2: Problém s fotografiou

Certifikátor použil na oboch certifikátoch (pred aj po obnove) rovnakú fotografiu objektu. Použitie identickej fotografie domu na oboch certifikátoch je na prvý pohľad zjavná chyba, ktorá okamžite hovorí, že daný dom ešte v čase vystavenia certifikátu nebol obnovený.

Chyba č.3: Príliš vysoká či nízka úspora

Pri hodnotení predložených dokladov zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia kontrolujú všetky výpočty a uvedené údaje. Kontrola prebieha aj prepočítavaním jednotlivých položiek. Tým pádom vždy prídu na zrejmé nezrovnalosti v údajoch. Pri online seminári Omar Temori uviedol príklad vykázanej spotreby primárnej energie, ktorá klesla obnovou zo 149 na 26 kWh na meter štvorcový. Takýto pokles je nereálny, a preto nie je organizátorom akceptovaný.

Vsetkoozatepleni.sk-Obnov dom-Chyby v energetickom certifikate-Nerealne vysoka uspora

Zdroj: webinár SAŽP

Podobný príklad je zateplene sokla 12 cm polystyrénom, pri ktorom sa mal súčiniteľ prechodu tepla zmeniť z 0,349 na 0,354. Ak sa zateplenie zrealizovalo, musí byť parameter po obnove jednoznačne nižší ako pred obnovou.

Vsetkoozatepleni.sk-Obnov dom-Chyby v energetickom certifikate-Prilis nizka uspora

Chyba č.4: Obyčajná nepozornosť

Potenciálna úspora primárnej energie pred a po obnove v tabuľke č. 8 musí sedieť s rovnakým údajom v tabuľke č.6. Táto skutočnosť sa dá jednoducho zistiť na prvý pohľad, keď si energetický certifikát pri odovzdaní s odborníkom prechádzate. Je preto dôležité trvať vždy na tom, aby si s vami certifikátor prešiel vystavený dokument a vysvetlil vám, čo je kde uvedené. „Pri certifikáte pred obnovou by ste okrem iného mali s odborníkom prejsť aj všetky navrhované opatrenia. Odborník v certifikáte presne uvádza, čo a ako treba na dome zrekonštruovať, aby zateplenie a ďalšie úpravy „fungovali“ správne a dlhodobo. Preto je dôležité, aby ste si vyhradili čas na rozhovor nad vystaveným certifikátom ešte predtým, ako sa pustíte do obnovy,“ radí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Chyba č.5: Keď je nový kotol inštalovaný skôr, ako sa deklaruje

Pri výmene plynového kotla a žiadosti o dotáciu na nový, kondenzačný kotol sa okrem iného vyžaduje doklad o spustení nového plynového kotla. V praxi sa však dejú prípady, keď má potvrdenie skorší dátum ako dátum vystavenia certifikátu pred obnovou. Inak povedané, v čase vystavenia certifikátu certifikátor síce uvádzal, že v dome je inštalovaný ešte starý kotol, avšak v skutočnosti tam už bol umiestnený nový kondenzačný kotol. Ide o jasný príklad nekorektnej informácie, ktorá sa hodnotí ako zneužitie a vedie k zamietnutiu dotácie.

Vsetkoozatepleni.sk-Datum kontroly plynoveho kotla nesedi

Chyba č.6: Úpravy tzv. tepelnej stability v letnom období

Projektové energetické hodnotenie okrem iného musí obsahovať posúdenie tepelnej stability v letnom období podľa normy STN 73 0540+Z1+Z2. Norma uvádza najvyššiu prípustnú dennú teplotu vzduchu v lete 26,0 °C pre obývané budovy. V praxi sa však stáva, že certifikátorovi nevyjde výpočet a v certifikáte pozmení údaj o požadovanej teplote na 27 °C. Konkrétne išlo o prípad, keď výpočet vyšiel na 26,29 °C. Takáto „úprava“ sa neakceptuje. Rovnako organizátor vráti späť dokument so samými nulami v tomto výpočte. Riešenie je však jednoduché. „Stačí napísať, aké opatrenia odborník odporúča na zníženie teploty v lete, napríklad inštaláciu tieniacej techniky, a problém je vyriešený. Nemá zmysel prepisovať normu, to nemôžeme akceptovať,“ uvádza Omar Temori.

Pozor na podozrivé ponuky na vypracovanie energetického certifikátu

Organizátor pri hodnotení žiadostí a priložených dokladov často naráža na nekompletné doklady. Typicky zaslané certifikáty obsahujú východiskový stav, avšak nie navrhovaný stav aj s opatreniami na obnovu. Avšak dejú sa aj opačné situácie, keď dokument obsahuje len navrhovaný stav, ale nepopisuje východiskový stav. Pre Slovenskú agentúru životného prostredia je zásadné pri žiadosti o platbu porovnávať vždy východiskový stav a energetický certifikát po obnove, a preto takéto dokumenty žiada doplniť.

Vyššie uvedené nedostatky organizátor rieši výzvou na doplnenie alebo úpravu. Pri certifikáte to znamená, že musíte odborníka kontaktovať a požiadať, aby certifikát alebo projektové energetické hodnotenie upravil alebo prepracoval. Je preto lepšie dať si už pri preberaní pozor na vyššie uvedené nedostatky a tejto nepríjemnosti predísť. A ideálne je vyhnúť sa aj neserióznemu prístupu pri energetickej certifikácii, spočívajúcom v lacnejšom a za pár dní vypracovanom certifikáte bez osobnej obhliadky. Pri týchto ponukách je zvýšené riziko, že certifikát nebude správne pripravený, čo vás môže stáť zamietnutie dotácie.