Všetci, ktorí úspešne podali 24. apríla 2023 žiadosť o dotáciu na zateplenie, musia najneskôr do stredy 17. mája poslať organizátorovi podpísaný formulár a doklad o veku domu. Kto tak neurobí, príde o dotáciu.

Každý z 10-tisíc majiteľov domov, ktorí stihli v rámci 3. výzvy vyplniť na webe projektu Obnov dom formulár a požiadať o dotáciu na zateplenie a rekonštrukciu, musí v ďalšom kroku splniť jednoduchú podmienku: poslať podpísanú žiadosť o dotáciu (formulár) a potvrdenie o veku domu organizátorovi (Slovenskej agentúre životného prostredia).

Oba doklady sa dajú poslať jedným z troch spôsobov:

Tieto 2 dokumenty musíte doručiť organizátorovi

Ak ste v pondelok 24.4.2023 úspešne vyplnili formulár, informačný systém vám vygeneroval a poslal do mailu pdf dokument žiadosti o dotáciu.

Vyplnenú žiadosť o dotáciu, ktorú ste dostali do vašej e-mailovej schránky, je potrebné podpísať a doručiť organizátorovi (spolu s nasledujúcim dokumentom).

Žiadosť o dotáciu je potrebné podložiť vekom domu

K podpísanej žiadosti treba priložiť ešte jeden dokument: potvrdenie o veku rodinného domu. Plán obnovy totiž z programu Obnov dom umožňuje financovať rekonštrukciu len tých rodinných domov, ktoré sú staršie ako 10 rokov. Potvrdenie o veku domu môže mať podobu:

 • kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 
  2013
 • povolenia užívania stavby
 • potvrdenia obecného/mestského úradu o veku domu 
 • znaleckého posudku od odborne spôsobilej osoby, z ktorého je zrejmý vek stavby (rok výstavby)

Poslanie podpísanej žiadosti o dotáciu do 17.5.2023

Doručenie podpísaného formulára a dokladu o veku domu je povinné. Len ak doručíte tieto dva doklady najneskôr do 15 pracovných dní od dátumu elektronického zaevidovania žiadosti o dotáciu na zateplenie (tento dátum je uvedený na pdf formulári), budete môcť neskôr získať dotáciu. Termín 15 pracovných vychádza na 17. mája. Keďže 3. výzva sa uzavrela 24.4. neskoro večer po naplnení počtu 10 000 žiadostí, platí pre všetkých záujemcov o dotáciu ako záväzný dátum 17. máj 2023.

Ak spomenuté dokumenty nedoručíte do 17. mája, resp. nebudú prijaté poštou v tento deň (podanie potvrdzuje pečiatka s dátumom), vaša žiadosť bude zamietnutá.

ziadost o dotaciu musite podpisat a dolozit vek domu (1)

Ako podať dokumenty poštou či osobne

Poštou sa posielajú oba dokumenty v nepriehľadnej obálke na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava. Počas otváracích hodín možno obálku aj osobne zaniesť do niektorej z 10 regionálnych kancelárií SAŽP v krajských mestách, Liptovskom Mikuláši a Lučenci (otváracie hodiny a adresy nájdete tu).

Na ľavej strane treba obálku označiť nasledovne: „Žiadosť – Plán obnovy“, „Výzva 02I01-18-V03“

Elektronické podanie podpísanej žiadosti o dotáciu a potvrdenie veku domu

Oba dokumenty, podpísanú žiadosť o zateplenie a doklad o veku domu, možno poslať aj z pohodlia domova cez e-schránku na www.slovensko.sk s pomocou občianskeho preukazu s elektronickým podpisom. V rámci všeobecnej agendy uvediete v časti „Údaje o správe“ ako „Predmet“ „Obnova rodinných domov – výzva 02I01-18-V03“ a k tomu ako „Značka odosielateľa“ pridáte kód žiadosti. Do zásielky sa dajú priložiť skeny dokumentov ako prílohy. Celý postup pri zaslaní žiadostí cez e-schránku nájdete tu.

Plná moc len v origináli

Ak má dom viac ako jedného vlastníka, treba do zásielky k žiadosti o dotáciu na zateplenie povinne doplniť aj plnomocenstvo/á pre žiadateľa overené notárom. Prípadne, ak

chcú majitelia domu poveriť ako kontaktnú osobu niekoho bez právneho vzťahu k domu (čiže nie jedného zo spoluvlastníkov, ale inú osobu), treba pripojiť plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom. V oboch prípadoch sa zasiela originál s úradne osvedčeným podpisom.

Pri poštovej zásielke a podaní podpísanej žiadosti cez regionálnu kanceláriu SAŽP stačí plnomocenstvo doplniť do obálky. Pri podaní cez e-schránku je to zložitejšie. Prvým krokom je zabezpečiť tzv. zaručenú elektronickú konverziu dokumentov a až potom sa dá dokument pripojiť. Ak to neviete zabezpečiť, musíte poslať originál plnomocenstva poštou alebo ich zaniesť na niektorú z 10 pobočiek SAŽP.

Na energetický certifikát nezostáva veľa času

Ďalší postup pri schvaľovaní vašej žiadosti o dotáciu na zateplenie je nasledovný:

 • SAŽP žiadosť posúdi a pošle oznámenie o splnení podmienok, resp. vyzve vás k doplneniu chýbajúcich údajov
 • Po schválení žiadosti o dotáciu dostanete návrh zmluvy na podpis
 • Po podpísaní zmluvy máte 3 mesiace na doručenie energetického certifikátu (ak ste s obnovou ešte nezačali) alebo projektového energetického hodnotenia (ak už časť rekonštrukcie prebehla, resp. už ste začali dom obnovovať) organizátorovi
 • A od podpisu zmluvy plynie aj lehota 10 mesiacov na zrealizovanie zateplenia a prípadnej ďalšej obnovy, podanie žiadosti o platbu a zaslanie všetkých dokladov pre vyplatenie dotácie na zateplenie
 • SAŽP v poslednom kroku skontroluje na základe certifikátu pred a po obnove, či ste splnili základné podmienky a vyplatí na účet dotáciu

Ak ste si ešte neobjednali vypracovanie energetického certifikátu, je najvyšší čas tak urobiť. Na Slovensku je totiž len 232 odborne spôsobilých osôb, ktoré sú oprávnené vypracovať energetický certifikát východiskového stavu. A keďže len v 3. výzve podali majitelia domov 10-tisíc žiadostí o dotáciu na zateplenie, už teraz sú odborníci zahltení žiadosťami o prípravu certifikátov. Pritom certifikát vo verzii pre žiadosť o dotáciu je zložitejší a jeho vypracovanie trvá dlhšiu dobu.

Energeticky certifikat je podmienkou pre ziskanie dotacie na obnovu domu

Zoznam certifikátorov nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov, na ktorom treba hľadať odborníka v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1 Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov. Vyhľadávať viete aj na webe www.projektanti.sk. V oboch prípadoch je najlepšie hľadať odborníka v okrese, kde sa nachádza rodinný dom.

Odborníka pre projektové energetické hodnotenie PEH nájdete na portáli Slovenskej komory stavebných inžinierov medzi profesiou „Autorizovaní stavební inžinieri“ s niektorou z týchto špecializácií:

 • 100 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
 • 410 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb-budovy
 • 430 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb-stavebná fyzika)

Čo má obsahovať certifikát pre žiadosť o dotáciu

Súčasťou energetického certifikátu pre žiadosť o príspevok na zateplenie sú aj odporúčané opatrenia na zníženie spotreby energií. „Toto je veľmi dôležitá súčasť certifikátu, ktorá vám ako majiteľom domu pomôže zatepliť podľa správneho technického postupu. Ten je podmienkou pre dlhú životnosť zateplenia, ako aj skutočnú tepelnú pohodu bez problematických miest v podobe vlhkých stien či plesní. Rozhodne odporúčam prediskutovať opatrenia s certifikátorom, aby ste mali jasnú predstavu, čo budete na dome rekonštruovať,“ odporúča Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

V tomto článku sa dozviete viac aj o tom, ako spoznať neseriózny prístup pri príprave energetického certifikáte a ako sa mu vyhnúť.

Projektové energetické hodnotenie je alternatívna voči certifikátu pre prípady, keď ste s obnovou už začali. „Pre získanie dotácie sa berie do úvahy zateplenie fasády či strechy, ako aj ďalšia obnova po 1. februári 2020. Ak ste už teda začali rekonštruovať, potrebujete projektové energetické hodnotenie namiesto certifikátu. A k tomu, samozrejme, aj fotodokumentáciu pôvodného stavu,“ vysvetľuje A. Prizemin. Na webe organizátora sa nachádza návod, ako nafotiť dom pred rekonštrukciou.