Žiadostí o dotáciu na rekonštrukciu k Plánu obnovy je menej, ako sa očakávalo. To otvára možnosti pre viac záujemcov v ďalej výzve.

Slovenská agentúra životného prostredia mala za cieľ uzavrieť do konca roka 2022 zmluvy na obnovu / dotácie na zateplenie domu pre 4 000 rodinných domov v rámci Plánu obnovy (program Obnov dom). To sa však nepodarilo: ku koncu januára evidovala agentúra len 2 200 žiadostí. Dôvodom je niekoľko „pôrodných bolestí“ nového programu, ktoré by sa na základe skúseností mali opraviť v ďalšej výzve.

Príručka pre prijímateľov dotácie sa ešte len pripravuje

Samotná žiadosť o dotáciu je maximálne jednoduchá. Napríklad pri zateplení domu potrebuje majiteľ len ohlášku na stavebnom úrade, energetický certifikát a k nim už len „papiere od domu“ (list vlastníctva, potvrdenie o veku stavby). Problém prichádza po schválení finančného príspevku. Agentúra totiž nemá finálne spracovanú príručku pre prijímateľov dotácie. Tá je však dôležitá, keďže má presne hovoriť, ako sa vyhnúť chybám pri dokladovaní prác či výdavkov, ktoré by mohli ohroziť vyplatenie predschválenej dotácie. Financie (14 000 eur pri dosiahnutí úspory spotreby primárnej energie 30 – 60 %, resp. 19 000 eur pri úspore nad 60 %) sa totiž vyplácajú až po zrealizovaní celej rekonštrukcie a zaslaní všetkých dokladov.

Ak agentúra žiadosť zamietla, tak najčastejšie kvôli nepodpísanej žiadosti, inému trvalému pobyt žiadateľa a nesplneniu 30-percentnej úspory energie. Kým v prvom prípade sa náprava zjednáva jednoducho, v ďalších dvoch je potrebné počkať si na novú výzvu, resp. prepracovať zámer obnovy domu.

Agentúra posúdi každú žiadosť o dotáciu na zateplenie

Otvorených otázok, ktoré ukazuje prax, je viacero. Napríklad nie je jasné, ako má postupovať žiadateľ o dotáciu na zateplenie domu, ktorý nechal azbestovú strechu odstrániť po 1.2.2020, ale nemá o likvidácii tohto nebezpečného odpadu doklad. Takisto nie je zrejmé, ako chce agentúra riešiť chýbajúce faktúry na materiál či nekompletnú fotodokumentáciu pôvodného stavu domu, keď už prešiel rekonštrukciou.

Zložitosť celého procesu dokladuje fakt, že časť z podaných žiadosti už tri mesiace čaká na vyhodnotenie. SAŽP hovorí o tom, že žiadosti sa snaží posudzovať v čo najkratšom čase a argumentuje, že pri eurofondových dotačných programoch trvá posudzovanie žiadostí o podporu pri obnove budov aj pol roka. Dôvodom je povinnosť overovať pri žiadateľoch, či napríklad nemajú dlhy na daniach či sociálnych odvodoch. Kritici však namietajú, že porovnanie s veľkými eurofondovými žiadosťami nesedí a údaje z evidencie štátnych orgánov (napríklad overenie trvalého pobytu či daňových nedoplatkov) majú všetky štátne organizácie k dispozícii. Agentúra však uisťuje, že bude reagovať na každú žiadosť, t.j. každý žiadateľ dostane vyrozumenie a prípadné návrhy na úpravu a doplnenie žiadosti, aby táto mohla byť schválená.

Dotacia na zateplenie domu z Plan obnovy 2023

Počet žiadostí sa znižuje, časť ľudí čaká na novú výzvu

Tempo podávania žiadostí o dotáciu na zateplenie domu postupne klesá. Až 400 ľudí sa pripravilo na dotáciu dopredu a podali žiadosť už v prvý týždeň po otvorení výzvy. Za prvý mesiac prišlo celkovo tisíc žiadostí, za ďalšie dva však už len 1 200. Dôvodov môže byť hneď niekoľko. Napríklad sa výrazne zvýšil nápor na odborne odborníkov pripravujúcich energetické certifikáty či projektové energetické hodnotenia. Energetický certifikát je dôležitý dokument, ktorý pomáha reálne dosiahnuť predpokladanú úsporu a kvalitnú realizáciu celej rekonštrukcie s dlhou životnosťou. Projektant alebo iná odborne spôsobilá osoba totiž na základe obhliadky domu, meraní a výpočtov uvádza v certifikáte odporúčania, čo všetko treba na dome zrekonštruovať a ako presne postupovať,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Prvá výzva v rámci programu Obnov dom končí 28. februára 2023. Už teraz sa však pripravuje následná výzva, v ktorej by mali byť skorigované niektoré nedostatky tej pôvodnej. To sa týka ako čerpania financií, tak aj administratívnych náležitostí. Napríklad sa k dotácii na zateplenie dostanú ľudia, ktorí nemali trvalý pobyt v dome 5.9. 2022, avšak odvtedy si ho stihli zriadiť.

Akonáhle sa zverejnia informácie o novej výzve, okamžite ich zverejníme v sekcii Aktuality.