Po mesiaci od spustenia prijímania žiadostí o dotáciu z Plánu obnovy ich organizátor registruje len niečo vyše 1 300. Výrazná časť z 30 miliónov eur je tak ešte stále k dispozícii.

V Pláne obnovy zostávajú milióny pre nové dotácie na zateplenie

Od 15. októbra môžu majitelia rodinných domov postavených pred rokom 2012 získať z Plánu obnovy (program Obnov dom) na zateplenie dotáciu 14, resp. 19-tisíc eur. Celkovo je v dvoch výzvach – jednej pre znevýhodnené skupiny rodín so 4 a viac deťmi, resp. s ťažko zdravotne postihnutými deťmi,  a druhej pre bežnú populáciu – vyčlenených na dotácie 30 miliónov eur. V prvej výzve registruje k dnešnému dňu organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia – iba 104 žiadostí a v druhej 1 203.

Aj keď nie sú známe presné čísla, o akú celkovú výšku dotácií na zateplenie ide v týchto žiadostiach, je zrejmé, že v oboch výzvach zostáva k dispozícii pre nové žiadosti ešte veľká časť financií. Ak počítame s priemernou dotáciou 14-tisíc eur na žiadosť, vychádza objem vyžiadaných dotácií na niečo vyše 18 miliónov eur. To znamená, že voľných pre žiadosti v prvých dvoch výzvach je ešte približne 12 miliónov eur. V skutočnosti bude táto suma vyššia, keďže dotácia môže dosiahnuť maximálne 60 % nákladov na zateplenie či ďalšiu obnovu. To znamená, že pre získanie maximálnej sumy 14-tisíc eur je potrebné investovať do zateplenia či ďalšej obnovy minimálne 23 333 eur. A to je suma, ktorú časť majiteľov domov nebude investovať.

Najvyššia úspora pri kúrení vďaka zatepleniu

Podmienkou pre získanie dotácie na zateplenie z programu Obnov dom v rámci Plánu obnovy je dosiahnuť rekonštrukciou úsporu aspoň 30 percent spotreby primárnej energie. Táto úspora sa dá najefektívnejšie dosiahnuť práve zateplením fasády rodinného domu. „Naše skúsenosti jednoznačne potvrdzujú, že spotrebu energií pri starších domoch možno najúčinnejšie znížiť zateplením obvodových stien. Keď sa pri zateplení fasády postupuje podľa odporúčaní v energetickom certifikáte, je reálne znížiť náklady na kúrenie aj o 50 percent. Okrem úspory pri kúrení v zime je ďalšou veľkou výhodou zateplenia ochrana pred prehrievaním interiéru domu v lete,“ hovorí Alexander Prizemín, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER.

Pri dosiahnutí 30 % úspory pri spotrebe primárnej energie sa dá z Plánu obnovy získať dotácia do 14-tisíc eur. Kto však skombinuje zateplenie fasády so zateplením strechy, izoláciou podlahy nevykurovaného podkrovia či stropu suterénu, môže bez problému dosiahnuť viac ako 60 % úsporu spotreby primárnej energie. V tom prípade môže získať dotáciu až 19-tisíc eur. Pozrite si podrobné informácie o podmienkach príspevku z Plánu obnovy.

dotacia na obnovu domu_uspora vdaka zatepleniu strechy

Žiadosť o dotáciu v tisícoch eur za menej ako 20 minút

K žiadosti o dotáciu stačí majiteľovi domu list vlastníctva, stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby na stavebnom úrade, dokument o veku domu a energetický certifikát, ktorý popisuje „energetický profil“ domu pred zateplením a zároveň obsahuje odporúčania pre opatrenia na zníženie energetickej spotreby domu.

V žiadosti o dotáciu sa vypĺňajú 4 hlavné časti:

Pri žiadosti sa vypĺňa formulár o poskytnutie finančných prostriedkov. Ak máte poruke vyššie spomenuté dokumenty, zaberie vám vyplnenie žiadosti maximálne 20 minút času.

  • úvodnú časť s identifikačnými údajmi a informáciami o rodinnom dome
  • časť 2B s informáciou, či podávate žiadosť pred, počas alebo až po realizácii rekonštrukcie
  • časti 2C a 2D s údajmi z energetického certifikátu

Údaje vo zvyšku formuláru systém dopĺňa a počíta sám.

K vyplnenej žiadosti sa už len prikladajú povinné prílohy:

  • stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby / stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu alebo vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu
  • dokument potvrdzujúci vek rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie / potvrdenie obecného úradu o veku / povolenie užívania stavby / znalecký posudok o veku stavby)
  • energetický certifikát / projektové energetické hodnotenie
  • výpis z účtu / potvrdenie o vedení účtu

Energetický certifikát postačuje pri zateplení a iných rekonštrukčných prácach, ktoré sa realizujú len tzv. ohláškou na stavebnom úrade. Naopak, projektové energetické hodnotenie je potrebné pri väčšej rekonštrukcii so stavebným povolením a plnohodnotným projektom, resp. v prípade, že ste už začali zatepľovať a dodatočne potrebuje popísať východiskový stav domu pred začiatkom rekonštrukcie.