Ako na dotáciu na zateplenie domu

Aké sú podmienky na získanie príspevku od štátu na zateplenie rodinného domu? V predchádzajúcom článku sme sa pozreli na niektoré z nich. Pokračujeme v prehľade vašich najčastejších otázok k podmienkam získania dotácie, ktoré sa týkajú samotnej nehnuteľnosti.

1. Môžem podať žiadosť o dotáciu, aj keď ešte nemám dom zateplený?

Áno. Žiadať o štátnu dotáciu na zeteplenie domu môžete pred realizáciou zateplenia aj po ňom, vždy však v termíne, ktorý určí ministerstvo po vyhlásení výzvy. Podľa počtov z minulého roka je dokonca viac tých, ktorí sa pre zateplenie rozhodnú a podajú si žiadosť o príspevok ešte pred realizáciou prác. Minulý rok bolo zo 164 žiadostí doručených poštou v rámci tretej výzvy až 136 podaných pred realizáciou zateplenia. Výšku príspevku to nijako neovplyvní, len schvaľovací proces prebehne v dvoch etapách, keďže niektoré dokumenty viete dodať až po samotnom zateplení.

2. Môžem požiadať o finančný príspevok na zateplenie, ak bývam v novostavbe?

Nie. Ministerstvo dopravy sa v roku 2016 rozhodlo spustiť program, ktorý podporí obnovu starších rodinných domov a premení ich tak na energeticky hospodárnejšie objekty. Cieľom je znížiť spotrebu energie aj výdavky domácností na energie a predĺžiť životnosť rodinných domov. O dotáciu na zateplenie môžu žiadať len majitelia rodinných domov, ktoré boli odovzdané do užívania minimálne 10 rokov pred realizáciou zateplenia, z čoho jasne vyplýva, že ako majiteľ novostavby nie ste oprávneným žiadateľom.

3. Platí dotácia aj na výmenu tepelného zdroja?

Áno, ale iba vtedy, ak je výmena zdroja tepla súčasťou zatepľovacích prác. Ak vykonávate práce súvisiace so zateplením (meníte okná alebo strechu, prípadne zatepľujete fasádu) a zároveň chcete vymeniť tepelný zdroj, akým je napríklad plynová pec na vykurovanie, môžete naň dostať dotáciu. Výmena zdroja tepla sa totiž nepovažuje za samostatnú časť, na ktorú sa poskytuje príspevok, ale iba za prácu súvisiacu so zateplením rodinného domu a v takom prípade sa tento náklad môže pripočítať do oprávnených nákladov. Okrem toho musíte splniť aj ďalšiu podmienku – vymenený zdroj tepla musí mať energetickú účinnosť triedy A alebo vyššiu. Na príspevok na tepelný zdroj nemáte nárok, ak ste naň už dostali inú dotáciu.

4. Je problém, ak máme dom ako zábezpeku úveru?

Nie. Na skutočnostiach ako sú záložné právo, vecné bremeno, právo dožitia, dĺžka vlastníctva rodinného domu a pod. ministerstvo pri poskytovaní príspevku neprihliada, takže nie sú prekážkou a žiadosť o príspevok si môžete podať aj v takomto prípade.

5. Ako si vypočítam celkovú podlahovú plochu?

Každý dom je špecifický, preto celkovú podlahovú plochu určí najlepšie projektant alebo špecialista na tepelnú ochranu budov. Zistí ju z vonkajších rozmerov podľa technickej normy (nezohľadňujú sa vystupujúce konštrukcie). Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží či ako sú situované vykurované/nevykurované priestory. Ak máte napríklad sklad či kotolňu a celé toto podlažie slúži iba ako technické a je celé nevykurované, tak sa do celkovej podlahovej plochy nezapočítava. Iné je to v prípade bungalovov, keď sa takéto technické priestory nachádzajú na rovnakom podlaží ako obytné miestnosti. Tu musí projektant posúdiť, ako je riešená tepelná ochrana objektu.

Aby ste splnili podmienku na získanie dotácie, celková podlahová plocha nesmie presiahnuť 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome a 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome.