Počet 10-tisíc elektronicky podaných žiadostí sa naplnil za jediný deň od spustenia 3. výzvy v pondelok 24. apríla.

Podávanie žiadostí o finančný príspevok na obnovu domu na webe obnovdom.sk sa spustilo v pondelok 24. apríla po 9. hodine a zastavilo sa už v utorok 25. apríla doobeda. Na webe organizátora odvtedy záujemcovia nájdu oznam „Vašu žiadosť nie je možné zaevidovať z dôvodu naplnenia maximálneho limitu elektronicky zaevidovaných žiadostí určených pre Výzvu č.3“.

Ziadosti o dotacie na zateplenie zastavene

Organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia – avizoval, že 3. výzva dotácie na obnovu domu je nastavená pre maximálne 10 000 žiadostí. Podávanie žiadostí malo byť možné do 28. augusta alebo do dosiahnutia hranice 10-tisíc žiadostí. Na 3. výzvu je vyčlenených celkovo 190 miliónov eur.

Čo sa bude diať v ďalších týždňoch?

Organizátor ešte pred spustením 3. výzvy dotácie na obnovu domu avizoval, že každý žiadateľ by mal dostať vyjadrenie k podanej žiadosti o dotáciu do 30 dní. To znamená, že všetci, ktorí stihli podať žiadosť, by mali najneskôr do 25. mája dostať vyjadrenie.

Keďže k žiadosti o finančný príspevok sa prikladal iba jeden reálny doklad – potvrdenie o veku rodinného domu – je predpoklad, že väčšina žiadostí bude schválená a žiadatelia dostanú do elektronickej schránky na slovensko.sk alebo poštou návrh zmluvy na podpis.

Črtá sa problém s energetickými certifikátmi

Po podpísaní zmluvy budú mať ľudia, ktorí úspešne podali žiadosť, 3 mesiace na predloženie energetického certifikátu východiskového stavu. A tu prichádza prvá vážna prekážka, ktorá pravdepodobne „preriedi“ počet ľudí, ktorí budú mať reálne šancu získať dotáciu. Na Slovensku je totiž len 232 odborníkov, ktorí sú oprávnení vypracovať energetický certifikát východiskového stavu. Dokonca existujú okresy, kde nepôsobí ani jeden. To znamená, že čakanie na termín obhliadky a následné vypracovanie certifikátu do 3 mesiacov nemusí byť vôbec reálne. Certifikát vo verzii pre žiadosť o dotáciu totiž musí obsahovať nielen popis stavu domu, ale aj odporúčanie na opatrenia na zníženie spotreby energií a príslušné prepočty.

Kto nesplní povinnosť predložiť certifikát, poruší zmluvu, a tým zmluva zanikne. Keďže v podmienkach sa nič nespomína o predlžovaní tejto lehoty (na rozdiel od predĺženia lehoty 10 mesiacov na realizáciu zateplenia a ďalšej rekonštrukcie, ktorá je možná), je málo pravdepodobné, že by organizátor v tomto smere ustúpil. Nie je to však vylúčené, ak bude počet chýbajúcich certifikátov vysoký.

Je vyčerpanie žiadostí za deň úspech alebo presný opak?

Pri prvých dvoch výzvach bola problémom pomalá reakcia SAŽP na podané žiadosti. Na mnohé nedostali uchádzači o dotáciu reakciu ani po 5 mesiacoch. To sľubuje organizátor zmeniť. Aj keď je pravda, že žiadosti sú oveľa jednoduchšie, a tým pádom pracovníci SAŽP budú overovať menej údajov, počet žiadostí je skoro päťnásobný a záväzok vyjadriť sa do 30 dní o to náročnejší.

Prílišné zjednodušenie žiadosti sa môže ukázať ako pasca a viesť k tomu, že z 3. výzvy sa nevyčerpá podstatná časť peňazí. Ak by tento princíp pokračoval ďalej, reálne hrozí, že sa peniaze z Plánu obnovy nestihnú vyčerpať na zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu domov ani do roku 2026. Avšak nie preto, že by boli podmienky príliš zložité, ale, naopak, že sú na úvod príliš jednoduché a umožňujú podávať žiadosti aj ľuďom, ktorí rekonštrukciu nedokážu zrealizovať.

Toto sú kľúčové problémy pri podávaní žiadostí o získanie dotácie na obnovu domu

Málo informácií k financovaniu

Dopyty v našej poradni potvrdzujú, že ľudia majú málo informácií, resp. im nerozumejú a majú nereálne predstavy. Je preto možné, že väčšia časť ľudí podávajúcich žiadosť netuší, že celú rekonštrukciu musia zafinancovať zo svojich peňazí a až následne požiadajú o vyplatenie dotácie. (je tu aj možnosť úveru) Tým pádom rekonštrukciu nevedia zrealizovať a ich dotácia prepadne.

Nejasná energetická úspora = neúspešná dotácia

V prvých dvoch výzvach žiadateľ podľa certifikátu už pri žiadosti vedel, akú úsporu dosiahne a akú dotáciu môže získať. V 3. výzve bude určite mnoho prípadov, keď ľudia až po podaní žiadosti zistia, že ich zámer nestačí na aspoň 30 % energetickú úsporu. Napríklad podľa prieskumu Asociácie výrobcov minerálnych izolácií AVMI chce väčšina ľudí v prvom rade inštalovať fotovoltické panely. Tento krok im však prinesie iba malú úsporu spotreby energie. A keďže s rekonštrukciou „navyše“ nepočítali, ich žiadosť môže opäť skončiť a ich dotácia prepadne.

Chýbajúca dokumentácia stavu domu pred a po rekonštrukcii

Ak sa má reálne zabezpečiť, že peniaze skutočne pôjdu do zateplenia a ďalšej rekonštrukcie starších rodinných domov, je fotodokumentácia pred a po rekonštrukcii nevyhnutná. Mnoho ľudí však už časť rekonštrukciu zrealizovalo a dokumentáciu nemá. Ak organizátor ustúpi od požiadavky, reálne riskuje, že financie sa nevynaložia na pôvodný účel. Ak na nej bude trvať, opäť sa nemusí vyčerpať časť dotácie. Problému sa dá predísť len včasným informovaním ľudí, aby s touto povinnosťou počítali, alebo sa o dotáciu vôbec neuchádzali.

Kontrola počtu žiadostí o finančný príspevok

Pred vyplatením dotácie by mala prebehnúť kontrola, pri tomto počte žiadostí to však bude extrémne náročné až nemožné.

Neúspech kvôli energetickej certifikácii?

„Obávam sa, že vyradenie energetického certifikátu z úvodu celého procesu spôsobí, že zásadná časť žiadostí môže skončiť neúspešne a financie sa v tejto výzve neminú. Zdanlivo máme do roku 2026 ešte dosť času, avšak ak sa tento postup ešte párkrát zopakuje, čelíme reálnemu riziku, že sa alokované financie nevyčerpajú. Bola by veľká škoda, ak by sa financie nepoužili na zníženie energetickej náročnosti a produkovaných emisií v starších rodinných domoch,“ argumentuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

energeticky certifikat pre ziskanie dotacie na zateplenie

Kedy príde ďalšia výzva na podanie žiadosti o dotácie na obnovu domu?

Pôvodne organizátor ďalšiu výzvu avizoval na jeseň. Je však možné, že kvôli značnému počtu záujemcov a zároveň možnému vysokému počtu prepadnutých dotácií sa nová výzva vyhlási skôr.

Sledujte našu sekciu Aktuality, budeme v nej o zmenách informovať.