Po troch mesiacoch mesiaci od spustenia dotácií na zateplenie sme získali viacero praktických usmernení k podávaniu žiadostí. V tomto článku sa dozviete viac.

V sobotu 15. októbra 2022 sa spustila možnosť podať žiadosť o získanie dotácie 14 000, resp. 19 000 eur z Plánu obnovy (program Obnov dom). Aj keď sa organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia – snažil nastaviť podmienky pre podanie žiadosti čo najjednoduchšie, nie vo všetkých bodoch sa to podarilo. Jednotlivé usmernenia sa tak v praxi upresňovali a vyjasňovali.

V tomto článku prinášame 7 rád, ktoré vám pomôžu pri získaní dotácie a podávaní samotnej žiadosti.

1. Trvalý pobyt k 5.9.2022

Podmienkou pre podanie žiadosti o dotáciu na zateplenie domu je trvalý pobyt v rodinnom dome, ktorý sa chystáte zatepliť. Trvalý pobyt však netreba deklarovať rok pred zverejnením výzvy, stačí, ak v dome má žiadateľ o dotáciu k 5. septembru 2022.

2. Výpis z registra trestov

Ak sa chcete vyhnúť zháňaniu výpisu z registra trestov, stačí vo formulári pri samotnej žiadosti vyplniť odsek „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“. Stačia vám k tomu vaše údaje a meno, priezvisko, resp. rodné priezvisko mamy a otca.

3. Namiesto projektu stačí pri zateplení domu jednoduchá ohláška

Pre zateplenie domu nepotrebujete projekt a stavebné povolenie, ale stačí ohlásenie stavebných úprav (tzv. ohláška). Aby sme vám pomohli, pripravili sme na základe prieskumu na stavebných úradoch univerzálne tlačivo, ktoré stačí vyplniť, zaniesť na stavebný úrad a počkať si na súhlas (čiže písomné vyjadrenie obce, že nemá námietky proti uskutočneniu zateplenia).

Okrem vyplnenia údajov v tlačive a výberu z možností (napríklad či si zatepľujete dom sami alebo to robí stavebná firma) potrebujete v odseku III. popísať rozsah a účel stavebných úprav (zateplenie fasády/strechy/sokla/podlahy nezatepleného podkrovia/stropu pivnice rodinného domu) a doplniť jednoduchý technický popis (napr. zateplenie polystyrénom EPS v hrúbke 15 cm, kontaktný systém s lepidlom, sieťkou a silikátovou omietkou…). Tieto údaje získate z odporúčaní v energetickom certifikáte.

4. Do 10 % investície môže smerovať mimo teplovýmenných plôch

Podľa pravidiel sa dotácia dá získať len na tzv. teplovýmennú plochu. To znamená, pri prízemnom dome s neobytnou povalou sa pri zateplení fasády do dotovanej plochy počítajú iba metre štvorcové od úrovne podlahy po strop prízemia. Keďže v praxi nikto nezatepľuje len časť fasády (kvôli tepelným mostom, nehovoriac o vizuálnej stránke), organizátor po novom upravil pravidlá tak, že akceptuje takzvané vynútené vedľajšie výdavky pri zatepľovaní. Maximálne 10 % zo sumy investovanej do zatepľovania môže smerovať do zateplenia sokla, rímsy, atiky či štítovej steny, a to vrátane všetkých vystupujúcich konštrukcií v kontakte s teplovýmenným obalom rodinného domu. To, že ste zateplili tieto časti domu mimo teplovýmenných plôch, treba podložiť fotografiami a vyjadrením odborne spôsobilej osoby (ideálne vyjadrením projektanta, ktorý vám pripravuje energetický certifikát).

5. Systém automaticky počíta výšku dotácie na zateplenie

Pri podaní žiadosti vypisujete v časti 2C žiadosti opatrenia, ktoré plánujete realizovať (zateplenie obvodového plášťa) aj s údajmi (v tomto prípade metre štvorcové plochy) z energetického  certifikátu. Systém na základe týchto údajov a maximálnych oprávnených súm (napríklad pri obvodovom plášti 75 eur/m2) automaticky počíta výšku dotácie. Tým pádom porovnaním s rozpočtom na zateplenie rýchlo zistíte, akú časť investície vám štát vráti.

6. Bločky a faktúry sa nikam neposielajú

Po dokončení zateplenia je treba poslať do SAŽP tzv. povinnú dokumentáciu vrátane fotodokumentácie pred a po zateplení, dokladu o nakladaní so stavebným odpadom a energetickým certifikátom po zateplení, ktorým preukazujete dosiahnutie úspory aspoň 30 % primárnej energie. Samotné bločky a faktúry do SAŽP zasielať nemusíte. Stačí si ich len odložiť na obdobie 5 rokov po priznaní dotácie. Počas tejto doby vám totiž domov môže prísť kontrola a tieto doklady budete potrebovať.

7. Vyplnenie žiadosti o dotáciu na zateplenie zvládnete za 20 minút (praktický postup)

Na vyplnenie žiadosti o príspevok / dotáciu na zateplenie domu z Plánu obnovy potrebujete len 5 dokumentov:

  • stiahnite si list vlastníctva
  • energetický certifikát východiskového stavu (ak obnova ešte nezačala) alebo projektové energetické hodnotenie
  • ohlášku na stavebnom úrade (spomínanú vyššie v odseku 3)
  • dokument potvrdzujúci vek domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného úradu o veku rodinného domu alebo povolenie užívania stavby)
  • potvrdenie z banky o bankovom účte na vaše meno

Keď ich budete mať, vyplníte celú žiadosť za 20 minút.

My sme pre vás pripravili praktický návod, ako pri vypĺňaní žiadosti o dotáciu na zateplenie domu postupovať.