Aby ste mohli požiadať o príspevok na zateplenie a celkovú obnovu svojho rodinného domu z programu Plán obnovy, budete potrebovať niekoľko dôležitých dokumentov. Čo všetko potrebujete?

Ak zatepľujete a s prácami ste ešte nezačali

 • list vlastníctva a občiansky preukaz (budete potrebovať vyplniť údaje z dokumentov)
 • číslo účtu v tvare IBAN

Do 3 mesiacov po zaevidovaní žiadosti treba doložiť:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • podpísaný elektronicky vygenerovaný formulár zo žiadosti podanej na webe obnovdom.sk
 • súhlas a splnomocnenie spoluvlastníkov domu (ak žiadateľ nie je jediným vlastníkom)
 • farebná fotodokumentácia domu zo všetkých strán
 • potvrdenie o veku domu (ak energetický certifikát neobsahuje tento údaj)

Na stavebný úrad potrebujete predložiť:

Ak robíte komplexnú obnovu a s prácami ste už začali

 • list vlastníctva a občiansky preukaz (budete potrebovať vyplniť údaje z dokumentov)
 • číslo účtu v tvare IBAN

Do 3 mesiacov po zaevidovaní žiadosti treba doložiť:

Na stavebnom úrade potrebujete:

 • predložiť projekt (oficiálne: projektovú dokumentáciu spracovanú v stupni pre stavebné povolenie)
 • požiadať o stavebné povolenie

Najprv žiadosť o príspevok, potom zateplenie

Áno, skutočne si môžete v prvom kroku nechať schváliť žiadosť o finančný príspevok a až následne začať so samotným zateplením rodinného domu. Musíte však splniť určité podmienky. Ako postupovať?

 1. Overte si, či spĺňate základné podmienky na získanie príspevku
 2. Pripravte si vyššie spomenuté doklady
 3. Vyplňte žiadosť (formulár) na webe www.obnovdom.sk
 4. Počkajte na posúdenie splnenia podmienok žiadosti a podpis zmluvy
 5. Zrealizujte zateplenie a ďalšie práce na dome (do 10. mesiacov od podpisu zmluvy)
 6. Po ukončení zateplenia, resp. skolaudovaní (po komplexnej obnove domu) si nechajte vystaviť energetický certifikát
 7. Vyplníte žiadosť o platbu na www.obnovdom.sk a doložíte všetky potrebné doklady (energetický certifikát a fotodokumentáciu po zateplení, doklad o nakladaní so stavebným odpadom, revízne a technické listy k inštalovaným zariadeniam)

Faktúry a bločky sa neposielajú, stačí ich archivovať ďalších 5 rokov kvôli prípadnej kontrole.

Ziadost o dotaciu na zateplenie domu

Žiadate o príspevok pred
zateplením?

Najprv zateplenie, potom príspevok

Ak ste už váš rodinný dom zateplili (ukončili komplexnú obnovu), treba rovnako vyplniť žiadosť o platbu a po podpise zmluvy predložiť všetky doklady (spomenuté vyššie) a požiadať o vyplatenie príspevku cez informačný systém webu www.obnovdom.sk.

Máte zateplený dom a žiadate o príspevok?

Koľko peňazí
môžete získať?

Príspevok dokáže pokryť maximálne 80 percent (pri ukončení zateplenia a podaní žiadosti o platbu do 31. októbra 2024), resp. 75 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je 19 000 eur. Príspevok môžete využiť aj na vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu alebo požiarneho projektu.

Kalkulačka príspevku na zateplenie

Spočítajte si, akú dotáciu na zateplenie môžete získať z Plánu obnovy.

Ziadost o statny prispevok na zateplenie domu

Maximálna výška príspevku

15 000 eur bez DPH

pri úspore energií 3060 %

19 000 eur bez DPH

pri úspore energií nad 60 %