Aby ste mohli požiadať o príspevok na zateplenie a celkovú obnovu svojho rodinného domu z programu Plán obnovy, budete potrebovať niekoľko dôležitých dokumentov. Čo všetko potrebujete?

Zateplenie domu

 • ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu
 • vyjadrenie stavebného úradu, že nemá námietky
 • energetický certifikát východiskového stavu domu a technický list od projektanta alebo inej spôsobilej osoby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • doklad o veku rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)

Kompletná obnova domu

 • projekt (oficiálne: projektovú dokumentáciu spracovanú v stupni pre stavebné povolenie)
 • projektové energetické hodnotenie stavby a technický list (vyhotovuje projektant spolu s projektom)
 • vyjadrenie projektanta k vzlínavej vlhkosti
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • doklad o veku rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného/mestského úradu)

Najprv žiadosť o príspevok, potom zateplenie

Áno, skutočne si môžete v prvom kroku nechať schváliť žiadosť o finančný príspevok a až následne začať so samotným zateplením rodinného domu. Musíte však splniť určité podmienky. Ako postupovať?

 1. Overte si, či spĺňate základné podmienky na získanie príspevku
 2. Pripravte si vyššie spomenuté doklady
 3. Vyplňte žiadosť (formulár) na webe www.obnovdom.sk
 4. Počkajte na schválenie žiadosti a podpis zmluvy
 5. Zrealizujte zateplenie a ďalšie práce na dome (do 12. mesiacov v prípade stavebného povolenia / do 8. mesiacov pri drobnej stavbe)
 6. Po skolaudovaní, resp. ukončení drobnej stavby preberacím protokolom si nechajte vystaviť energetický certifikát
 7. Všetky doklady (vrátane faktúr, fotodokumentácie po zateplení a doklade o nakladaní so stavebným odpadom) predložíte cez informačný systém webu www.obnovdom.sk.
Ziadost o dotaciu na zateplenie domu

Žiadate o príspevok pred
zateplením?

Najprv zateplenie, potom príspevok

Ak ste už váš rodinný dom zateplili a žiadate následne o príspevok, stačí predložiť všetky doklady (spomenuté vyššie) cez informačný systém webu www.obnovdom.sk.

Máte zateplený dom a žiadate o príspevok?

Koľko peňazí
môžete získať?

Príspevok dokáže pokryť maximálne 60 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je
19 000 eur
. Príspevok však môžete využiť aj na vypracovanie projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o príspevok alebo za vypracovanie energetického certifikátu.

Ziadost o statny prispevok na zateplenie domu

Maximálna výška príspevku

14 000 eur bez DPH

pri úspore energií 3060 %

19 000 eur bez DPH

pri úspore energií nad 30 %

Ak v dome má trvalý pobyt ťažko zdravotne postihnutá osoba alebo tam žije rodina so štyrmi deťmi do 18 rokov, môže príspevok dosiahnuť až 95 percent z celkových nákladov, a to maximálne:

18 000 eur bez DPH

pri úspore energií nad 30 %