V pondelok 24. apríla sa spustilo podávanie žiadostí o zateplenie. V celkovo 3. výzve chce štát podporiť rekonštrukciu 10-tisíc rodinných domov.

Podávanie žiadostí o dotáciu na zateplenie na webe obnovdom.sk sa spustilo v pondelok 24. apríla 2023. Ide v poradí o 3. výzvu (tentoraz so zjednodušenými pravidlami), v ktorej je na príspevok na zateplenie aj ďalšiu rekonštrukciu rodinných domov vyčlenených celkovo 190 miliónov eur. Aktuálna výzva bude otvorená 4 mesiace (do 28. augusta 2023), resp. do zaregistrovania 10 000 žiadostí o dotáciu.

V tomto článku nájdete zhrnuté kľúčové informácie, ak chcete požiadať o dotáciu na zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu domu.

Aké sú podmienky pre získanie dotácie na zateplenie

Základné podmienky pre získanie príspevku na obnovu domu sú nasledovné:

 • Dotáciu možno získať na dom postavený pred rokom 2013, evidovaný na liste vlastníctva ako rodinný dom vo vlastníctve občana Slovenska alebo iného členského štátu Európskej únie.
 • Maximálna výška príspevku pri energetickej úspore nad 30 % je 15 000 eur.
 • Kto dosiahne úsporu v spotrebe primárnej energie nad 60 %, získa bonus 4 000 eur (čiže celková dotácia môže dosiahnuť 19 000 eur).
 • Štát v podobe dotácie na obnovu domy zafinancuje 75 % nákladov (t.j. majiteľa domu stojí zateplenie a ďalšia rekonštrukcia len 25 %.
 • Povinným opatrením je zateplenie (fasády, strechy, podlahy, stropu, resp. výmena okien a dverí) a k nej možno pridať ďalšie opatrenia tzv. Skupiny B (nový zdroj energie, rekuperácia, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tienenie…).
 • K žiadosti treba len 3 doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, dokladu o veku domu.
 • Energetický certifikát východiskového stavu sa dá doložiť až do 3 mesiacov po podpise zmluvy.
 • Majiteľ domu má povinnosť rešpektovať stavebný zákon (čiže pri zateplení je potrebné podať ohlášku a pri väčšej rekonštrukcii požiadať o stavebné povolenie), avšak tieto doklady už nemusí predkladať pri žiadosti (bude stačiť čestné vyhlásenie).
 • Do nákladov je možné zahrnúť všetky práce, ktoré boli začaté alebo objednané po 1. februári 2020.
 • Rekonštrukcia musí byť dokončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Za dokončenie sa považuje predloženie energetického certifikátu po obnove ako prílohy k žiadosti o vyplatenie dotácie. Táto lehota sa pri vážnych dôvodoch môže predĺžiť o 6 mesiacov na základe rozhodnutia organizátora – Slovenskej agentúry životného prostredia SAŽP.

Maximálne zjednodušená žiadosť o dotáciu

Vyplnenie žiadosti o príspevok / dotáciu (oficiálne: žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na obnovu rodinného domu) je oproti úvodným výzvam extrémne zjednodušené.

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu na zateplenie a obnovu domu

Časť 1A – identifikácia žiadateľa

V časti 1A sa vypĺňajú len osobné údaje žiadateľa a jeho partnerky/partnera (bezpodielové spoluvlastníctvo) vrátane trvalého pobytu, ktorý však žiadateľ nemusí mať v dome, ktorý sa bude rekonštruovať (táto podmienka, ktorá pôvodne platila v prvých dvoch výzvach, sa zrušila). Rovnako sa vypĺňajú aj údaje spoluvlastníkov. Ak dom vlastní viac ako jedna osoba, žiadosť podáva vždy len jeden zo spoluvlastníkov s tým, že zvyšní spoluvlastníci mu potvrdia plnú moc.

Vsetkoozatepleni.sk_Ako vyplnit ziadost o dotaciu na zateplenie

Ak vlastník (spoluvlastníci) splnomocnia niekoho tretieho, aby za nich požiadal o dotáciu, je potrebné v žiadosti vyplniť jeho údaje. Zároveň musí mať splnomocnená osoba od vlastníka (spoluvlastníkov) potvrdené splnomocnenie.

Súčasťou je aj vyplnenie údajov žiadateľa pre vystavenie výpisu z registra trestov (výpis si vyžiada priamo organizátor, majiteľ domu o tento doklad nemusí žiadať)

Časť 2 – identifikácia rodinného domu

V časti 2, v žiadosti o dotáciu na obnovu domu, sa vypĺňajú základné údaje o rodinnom dome, ktorý sa chystáte rekonštruovať. Pri vyplnení vyznačíte, či sa žiadosť predkladá pred realizáciou rekonštrukcie, počas nej alebo až po realizácii.

Vsetkoozatepleni.sk_Ako vyplnit ziadost o dotaciu na zateplenie rodinneho domu

V časti 3 vyznačíte, ktoré dokumenty k žiadosti o dotáciu prikladáte:

 • Plnomocenstvo pre žiadateľa (pri viacerých spolumajiteľoch domu)
 • Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu (ak žiadosť podáva niekto iný, kto zastupuje vlastníka/spoluvlastníkov)
 • Potvrdenie o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného/mestského úradu alebo povolenie užívania stavby alebo znalecký posudok)

V časti 4 potvrdzujete čestným vyhlásením, že:

 • Dom je využívaný na bývanie (resp. ak je aj čiastočne užívaný na hospodárske účely, náklady nie sú zahrnuté do podnikania).
 • Na rovnaký účel ste nečerpali dotáciu na zateplenie v minulosti.
 • Žiadateľ/majiteľ/spolumajiteľ nebol odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, nepriamej korupcie a pod.
 • V prípade predloženia kópií dokumentov sú tieto identické s originálmi.
 • So stavebným odpadom bude naložené podľa predpisov a minimálne 70 % odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, bude pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie.
 • Uvedenie neúplných/nesprávnych údajov nesie so sebou následky v podobe zamietnutia vyplatenia dotácia na obnovu domuy (resp. vymáhania už vyplatenej dotácie).

Ako podať žiadosť o dotáciu na zateplenie a obnovu domu

Žiadosť o dotáciu na obnovu domu je možné podať troma spôsobmi:

 • Elektronicky cez www.slovensko.sk v prípade, že máte občiansky preukaz s čipom a údaje pre elektronické podpisovanie dokumentov
 • Poštou
 • Osobne na niektorej z 10 pobočiek organizátora (Slovenskej agentúry životného prostredia) v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice.

Na konci žiadosti je potrebné organizátorovi potvrdiť, či návrh zmluvy má zaslať listinne (čiže poštou na vami uvedenú adresu) alebo elektronicky do e-schránky na slovensko.sk, kde je možné zmluvu aj podpísať a poslať späť.

Najprv energetický certifikát a potom žiadosť o príspevok

Aj keď sa energetický certifikát východiskového stavu dá predložiť do 3 mesiacov po podpise zmluvy, odborníci odporúčajú najprv si nechať vypracovať certifikát a až následne podať žiadosť z dvoch dôvodov: kvôli vyťaženosti certifikátorov a pre správe naplánovanie rekonštrukcie.

„Ak idete zatepliť dom, je dôležité mať projekt alebo odporúčania odborníka z energetického certifikátu, ako postupovať, čo zatepliť, akým materiálom a v akej hrúbke. Ak budete postupovať podľa odporúčaní, vyhnete sa chybám, ktoré vedú k problémom ako vlhké múry či plesne. To je zásadný dôvod, prečo mať certifikát v rukách už pred rekonštrukciou. A ďalší dôvod je praktický: certifikátorov je na Slovensku málo a väčšina nevie zaručiť vypracovanie certifikátu do 3 mesiacov. Ak by ste termín nestihli, vaša zmluva k dotácii zaniká a nezískate žiadnu finančnú podporu,“ vysvetľuje Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

energeticky certifikat pre ziskanie dotacie na zateplenie

Nepodceňujte fotodokumentáciu

Pri žiadosti o zateplenie domu by ste nemali zabudnúť na to, že okrem vyššie uvedených dokladov budete k vydokladovaniu rekonštrukcie potrebovať aj fotodokumentáciu východiskového stavu. To znamená, že každú časť domu, ktorú idete zatepliť alebo inak rekonštruovať, je potrebné dôkladne nafotiť ešte predtým, ako sa pustíte do rekonštrukčných prác.

Ak ste už s prácami začali, resp. sú už ukončené, je potrebné pohľadať v rodinnom archíve všetky dostupné fotografie, ktoré ukazujú pôvodnú podobu domu. Zároveň sa odporúča robiť fotografie aj počas prác, aby ste mali doklad o jednotlivých fázach prác a použitých materiáloch. Je to základná podmienka, aby ste spolu s ďalšími dokladmi (energetický certifikát po rekonštrukcii, fotodokumentácia po rekonštrukcii, bločky a faktúry za materiál a práce) mohli požiadať o vyplatenie dotácie. Organizátorovi totiž musíte preukázať, že ste dom zateplili (resp. inak zrekonštruovali) z pôvodného, zdokladovaného stavu do aktuálneho, vynoveného stavu. Bločky a faktúry to samy osebe nepotvrdzujú, keďže materiál mohol byť teoreticky použitý aj na inú stavbu (neviete nijako dokázať, že sa nachádza práve na vašom dome). Práve preto je fotodokumentácia kľúčová.

Na záver máme pre vás viac informácií o dotácii na zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu ako: