Príspevok na zateplenie rodinného domu

Budovy spotrebujú veľké množstvo energie, s čím súvisí aj ich vysoký podiel na produkcii skleníkových plynov. Zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie emisií a trvalá udržateľnosť budov patria medzi priority Európskej únie. Keďže obnova rodinných domov na Slovensku prebieha pomaly, vláda sa rozhodla motivovať ich vlastníkov finančným príspevkom.

Podávanie žiadostí v 8. výzve príspevkov (od 18. mája 2021) bolo ukončené

Ako mám postupovať, ak chcem získať príspevok?

 1. Overte si, či spĺňate podmienky na získanie podpory
 2. Pripravte si všetky prílohy potrebné k žiadosti
 3. Podajte si žiadosť prostredníctvom elektronického formulára
 4. Žiadosť v tlačenej forme spolu s prílohami odošlite do 10 pracovných dní na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 5. Počkajte na rozhodnutie o poskytnutí/neposkytnutí príspevku

Elektronický formulár Zoznam dokumentov pred zateplením Zoznam dokumentov po zateplení

Aké podmienky musím spĺňať?

 1. Na podporu majú nárok fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku
 2. Rodinný dom bol skolaudovaný aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia
 3. Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednom podlaží a 300 m2 pri viacerých podlažiach
 4. Dom sa nachádza na území Slovenska a využíva sa výlučne na bývanie
 5. Na zateplenie rodinného domu ste nepožiadali o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 6. Zatepľovacie práce na rodinnom dome začali po 31. decembri 2014 a vychádzajú z projektovej dokumentácie zateplenia
 7. Výrobca tepelnoizolačného systému na vonkajšiu tepelnú ochranu stien vydal vyhlásenie o parametroch systému
 8. Sú splnené požiadavky podľa slovenskej technickej normy
 9. Energetický certifikát musíte mať, aj keď ho ministerstvu netreba predložiť. Oznámite iba jeho číslo a ministerstvo si jeho údaje overí v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Koľko peňazí môžem získať?

Príspevok pokryje maximálne 40 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je 8 000 eur. Výška príspevku sa môže navýšiť o 800 eur za náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o príspevok alebo za vypracovanie energetického certifikátu.

Štruktúra príspevku je nasledovná:

7 000 eur môžete získať ako príspevok na zateplenie;

1 000 eur môžete získať, ak dosiahnete hodnotu potreby tepla pre ultranízkoenergetickú budovu / 500 eur pre nízkoenergetickú budovu;

800 eur je príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, žiadosti o príspevok a energetického certifikátu.

Výška poskytnutého príspevku na zateplenie rodinného domu pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla sa určí nasledovným spôsobom:

 

Výška príspevku pre rodinný dom spĺňajúci požiadavku pre ultranízkoenergetickú budovu Výška príspevku pre rodinný dom spĺňajúci požiadavku pre nízkoenergetickú budovu
Obvodový plášť a strop pod nevykurovaným priestorom 30 eur/m2 20 eur/m2
Strešný plášť 33 eur/m2 25 eur/m2
Otvorová konštrukcia 55 eur/m2 39 eur/m2
Vnútorná deliaca konštrukcia medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom (okrem stropu pod nevykurovaným priestorom) 11 eur/m2 9 eur/m2

Kedy dostanem odpoveď?

Ministerstvo po posúdení žiadosti rozhodne o výške príspevku v zákonnej lehote:

 • Ak žiadate o podporu po zateplení, rozhodnutie dostanete do 90 dní od prijatia žiadosti ministerstvom.
 • Ak žiadate o podporu pred zateplením a spĺňate zákonné podmienky, ministerstvo vám rezervuje 8 800 eur a preruší konanie o poskytnutí príspevku najviac na jeden rok.

 

Mohlo by vás zaujímať

Púšťate sa do zateplenia? Očakávanú úsporu a komfort dosiahnete len dodržaním správneho postupu.

 

Aký je správny postup pri zateplení?
kontakt

Sme tu pre vás

Máte otázku a nenašli ste odpoveď?
Napíšte nám.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov.