Príspevok na zateplenie rodinného domu

Budovy spotrebujú veľké množstvo energie, s čím súvisí aj ich vysoký podiel na produkcii skleníkových plynov. Zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie emisií a trvalá udržateľnosť budov patria medzi priority Európskej únie. Keďže obnova rodinných domov na Slovensku prebieha pomaly, vláda sa rozhodla motivovať ich vlastníkov finančným príspevkom.

Do konca roku 2021 nebude vyhlásená ďalšia výzva pre podávanie žiadostí o príspevok

Základné informácie o novom pripravovanom príspevku “Zelená obnova” pre rekonštrukciu rodinných domov získate tu.

Ako mám postupovať, ak chcem získať príspevok?

 1. Overte si, či spĺňate podmienky na získanie podpory
 2. Pripravte si všetky prílohy potrebné k žiadosti
 3. Podajte si žiadosť prostredníctvom elektronického formulára
 4. Žiadosť v tlačenej forme spolu s prílohami odošlite do 10 pracovných dní na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 5. Počkajte na rozhodnutie o poskytnutí/neposkytnutí príspevku

Elektronický formulár Zoznam dokumentov pred zateplením Zoznam dokumentov po zateplení

Aké podmienky musím spĺňať?

 1. Na podporu majú nárok fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku
 2. Rodinný dom bol skolaudovaný aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia
 3. Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednom podlaží a 300 m2 pri viacerých podlažiach
 4. Dom sa nachádza na území Slovenska a využíva sa výlučne na bývanie
 5. Na zateplenie rodinného domu ste nepožiadali o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 6. Zatepľovacie práce na rodinnom dome začali po 31. decembri 2014 a vychádzajú z projektovej dokumentácie zateplenia
 7. Výrobca tepelnoizolačného systému na vonkajšiu tepelnú ochranu stien vydal vyhlásenie o parametroch systému
 8. Sú splnené požiadavky podľa slovenskej technickej normy
 9. Energetický certifikát musíte mať, aj keď ho ministerstvu netreba predložiť. Oznámite iba jeho číslo a ministerstvo si jeho údaje overí v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Koľko peňazí môžem získať?

Príspevok pokryje maximálne 40 percent oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a jeho maximálna výška je 8 000 eur. Výška príspevku sa môže navýšiť o 800 eur za náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o príspevok alebo za vypracovanie energetického certifikátu.

Štruktúra príspevku je nasledovná:

7 000 eur môžete získať ako príspevok na zateplenie;

1 000 eur môžete získať, ak dosiahnete hodnotu potreby tepla pre ultranízkoenergetickú budovu / 500 eur pre nízkoenergetickú budovu;

800 eur je príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, žiadosti o príspevok a energetického certifikátu.

Výška poskytnutého príspevku na zateplenie rodinného domu pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla sa určí nasledovným spôsobom:

 

Výška príspevku pre rodinný dom spĺňajúci požiadavku pre ultranízkoenergetickú budovu Výška príspevku pre rodinný dom spĺňajúci požiadavku pre nízkoenergetickú budovu
Obvodový plášť a strop pod nevykurovaným priestorom 30 eur/m2 20 eur/m2
Strešný plášť 33 eur/m2 25 eur/m2
Otvorová konštrukcia 55 eur/m2 39 eur/m2
Vnútorná deliaca konštrukcia medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom (okrem stropu pod nevykurovaným priestorom) 11 eur/m2 9 eur/m2

Kedy dostanem odpoveď?

Ministerstvo po posúdení žiadosti rozhodne o výške príspevku v zákonnej lehote:

 • Ak žiadate o podporu po zateplení, rozhodnutie dostanete do 90 dní od prijatia žiadosti ministerstvom.
 • Ak žiadate o podporu pred zateplením a spĺňate zákonné podmienky, ministerstvo vám rezervuje 8 800 eur a preruší konanie o poskytnutí príspevku najviac na jeden rok.

 

Mohlo by vás zaujímať

Púšťate sa do zateplenia? Očakávanú úsporu a komfort dosiahnete len dodržaním správneho postupu.

 

Aký je správny postup pri zateplení?
kontakt

Sme tu pre vás

Máte otázku a nenašli ste odpoveď?
Napíšte nám.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov.