Správcovia bytových domov a majitelia bytov budú môcť z nového programového obdobia pre roky 2021 až 2027 získať zvýhodnené úvery aj na čiastkovú obnovu bývania. Ministerstvo pre investície a informatizáciu oznámilo, že na  podporu komplexnej aj čiastkovej obnovy bytových domov sa z eurofondov vyčlenilo dodatočných 47,8 milióna eur. Konkrétne ide o navýšenie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU. Tieto financie by mali umožniť obnovu a zateplenie bytových domov so 16 000 bytmi. Získať úver na rekonštrukciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania by malo byť po novom pre majiteľov bytov ešte jednoduchšie.

Takmer 50 miliónov eur naviac na obnovu bytových domov

Podpora zateplenia a ďalšej obnovy bytových domov bude prebiehať klasicky cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Oprávnené obdobie na poskytnutie úverov z nových eurofondov potrvá do 31.12.2023, pričom prvé úvery poskytne ŠFRB ešte v tomto roku. Výška úrokovej sadzby sa bude aj naďalej odvíjať od typu účelu úverovej podpory v rozpätí  0 – 2 % so splatnosťou až 20 rokov.

Vďaka financiám z eurofondového programu IROP sa podporia tieto druhy rekonštrukčných prác:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien)
  • modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia/merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie
  • modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie
  • modernizácia výťahov za účelom zníženia spotreby energie
  • odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie

Kým doteraz bolo potrebné pre získanie výhodného úveru povinne kombinovať tri z vyššie uvedených piatich oblastí, po novom bude ŠFRB financovať aj čiastkovú obnovu. To výrazne uľahčí vlastníkom bytov cestu k výhodným úverom zo štátneho fondu. Preto sa dá očakávať výrazne vyšší záujem o zateplenie a ďalšie opatrenia na zníženie spotreby energií a odstránenie systémových porúch ako doteraz.

Štátny fond rozvoja bývania získal doteraz z programu IROP financie vo výške takmer  171 miliónov eur, ktoré sa využili na poskytnutie 582 úverov na obnovu bytových domov. Do konca minulého roka sa vďaka tomu zlepšila energetická trieda vyše 8 100 domácnostiam a ročná úspora na energiách dosiahla 23 000 kWh. Odhadovaná ročná úspora emisií skleníkových plynov dosahuje vďaka komplexnej obnove vyše 8 100 ton CO2 ročne.

Príspevok na kúpu obnoviteľného zdroja energie pre 35-tisíc domácností

V programovom období 2021 až 2027 budú eurofondy v objeme 12,59 miliardy eur smerovať do celkovo piatich oblastí. Najväčšia časť financií pôjde na zelené riešenia, konkrétne až 4,2 miliardy eur. Okrem obnovy bytových domov budú domácnosti môcť využiť podporu aj na inštaláciu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti bytových aj rodinných domov prispievajú k plneniu hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ktorými sú zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v konečnej spotrebe energie na 20 % a zvýšenie energetickej účinnosti o 20 %. Finančná podpora pre kúpu a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie by mala smerovať až 35 000 domácnostiam.

uver aj na ciastocnu obnovu zateplenie bytovych domov a bytoviek

Nové eurofondy v ďalších štyroch oblastiach

Druhou najväčšou oblasťou, do ktorej bude smerovať suma 3,25 miliardy eur, je sociálne a inkluzívne Slovensko. Tieto financie sú určené napríklad na rekonštrukciu a kvalitnejšie vybavenie základných a stredných škôl a zvyšovanie kvalifikácie a zručností nezamestnaných.

Dve miliardy eur z eurofondov majú smerovať na rozvoj a obnovu železničnej siete a výstavbu diaľnic a ciest. Ďalšie necelé dve miliardy majú za cieľ zvýšiť konkurencieschop­nosť Slovenska a pôjdu do vedy, výskumu a inovácií pre malé a stredné podniky. Posledná oblasť s názvom Európa bližšie k ľuďom je určená na podporu regiónov a rozvoj kultúry, ktorý má do oblastí prilákať turistov a vytvoriť tak nové pracovné miesta. Na túto oblasť je vyčlenených 400 miliónov eur. Ďalších 441 miliónov eur bude môcť Slovensko čerpať pre tri regióny – horná Nitra, Košický kraj a Banskobystric­ký kraj – na riešenie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov transformácie pri prechode na uhlíkovú neutralitu.

Príspevok na obnoviteľné zdroje s jednoduchšími pravidlami

ŠFRB poskytuje zvýhodnené úvery na obnovu bytových domov dlhodobo. O zvýhodnený úver môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov, správca, prípadne obec, nezisková organizácia alebo aj jednotliví vlastníci. Úver môže pri bytových domoch starších viac ako 10 rokov pokryť až 75 % obstarávacej ceny rekonštrukčných prác. A ak po obnove bytový dom dosiahne hornú hranicu energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy, môžu majitelia získať úver až na 100 % z obstarávacej ceny prác. Informácie o ďalších možnostiach financovania obnovy nájdete tu.

Obnoviteľné zdroje podporuje štát cez program Zelená domácnostiam, pri ktorom sa od júna zjednodušili pravidlá. Aktuálne môžu majitelia rodinných domov požiadať o príspevok na tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, fotovoltické panely a slnečné kolektory a získať až 3 400 eur. Po registrácii na webstránke Zelená domácnostiam získa záujemca o príspevok špeciálny kód a môže začať hľadať dodávateľa, ktorý mu vie zaručiť dodávku a inštaláciu obnoviteľného zdroja energie do troch mesiacov. Kód si dodávateľ uplatní u organizátora – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) – ideálne v momente, keď bude mať zabezpečenú dodávku zariadenia. Keďže objem financií v programe Zelená domácnostiam sa navyšoval, na žiadosti zostáva voľných ešte dostatok zdrojov.