Po zateplení domu vás delí už len posledný krok od získania finančného príspevku / dotácie na zateplenie. Budete potrebovať vyplniť žiadosť o vyplatenie príspevku a k nej doložiť povinnú dokumentáciu. Tie sa líšia v závislosti od toho, či obnova domu so zateplením podliehala stavebnému povoleniu alebo nie.

Obnova domu bola ukončená a podlieha stavebnému povoleniu

 • projekt (projektovú dokumentáciu spracovanú v stupni pre stavebné povolenie)
 • projektové energetické hodnotenie stavby a technický list (vyhotovuje projektant spolu s projektom)
 • stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
 • fotodokumentáciu pred a po zateplení domu
 • doklad o veku rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie od obce, znalecký posudok)
 • doklad o recyklácii 70 % hmotnosti stavebného odpadu (s výnimkou azbestovej strechy/obkladov, ktoré likvidujú špecializované firmy podľa osobitných pravidiel)
 • faktúry za realizované práce s detailným súpisom prác a vyčíslením jednotlivých výdavkov
 • doklad o úhrade faktúr (výpisy z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie minimálne 30 % úspory primárnych zdrojov energie

Obnova domu bola ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu

 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentáciu pred a po zateplení domu
 • fotodokumentáciu po realizácii projektu
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • doklad o veku rodinného domu
 • doklad o recyklácii 70 % hmotnosti stavebného odpadu (s výnimkou azbestovej strechy/obkladov, ktoré likvidujú špecializované firmy podľa osobitných pravidiel)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie aspoň 30 % energetickej úspory