V novej výzve je štát pripravený schváliť zateplenie a rekonštrukciu 10-tisíc rodinných domov. Posudzovanie žiadostí má trvať maximálne 30 dní.

V celkovo 3. výzve je na dotácie o zateplení a ďalšiu rekonštrukciu rodinných domov vyhradených 190 miliónov eur. Podávanie žiadostí sa začne v pondelok 24. apríla o 9. hodine a samotná výzva sa uzavrie 28. augusta alebo pri dosiahnutí 10 000 evidovaných žiadostí o finančný príspevok. V tomto článku prinášame zhrnutie podmienok pre podanie a žiadosti o získanie dotácie na zateplenie a ďalšie opatrenia pri obnove rodinného domu pre 3. výzvu.

Štát prepláca až 75 % nákladov na obnovu domu

Základné podmienky pre získanie dotácie sa oproti prvým dvom výzvam nemenia: finančnú podporu možno získať pre dom starší ako 10 rokov (postavený pred rokom 2013), evidovaný na liste vlastníctva ako rodinný dom vo vlastníctve občana Slovenska alebo iného členského štátu Európskej únie.

Potrebná je rekonštrukcia domu so zateplením

Základnou podmienkou pre získanie dotácie je dosiahnuť rekonštrukciou úsporu aspoň 30 percent spotreby primárnej energie. Povinným základom rekonštrukcie je zateplenie (resp. jedno opatrenie zo skupiny A, kam patrí zateplenie (fasády, strechy, podlahy, stropu) a výmena okien a dverí), a k nemu je prípadne možné kombinovať ďalšie opatrenia zo skupiny B (obnoviteľné zdroje energie ako tepelné čerpadlo a ďalšie, plynový kondenzačný kotol, zelená strecha…).

Energetický certifikát ako garancia úspory pre získanie dotácie

Na overenie dosiahnutej úspory bude slúžiť energetický certifikát vyhotovený pred a po rekonštrukcii. Základná finančná podpora pri dosiahnutí energetickej úspory v rozsahu 30 – 60 % oproti stavu pred obnovou rodinného domu predstavuje maximálne 15 000 eur. Kto však dosiahne energetickú úsporu presahujúcu 60 %, môže získať dotáciu až 19 000 eur (súčet základnej podpory a bonusu 4-tisíc eur). Dotáciu v maximálne výške bude môcť získať každý žiadateľ: táto suma bude uvedená v každej uzavretej zmluve (označovaná ako „zmluva PPM“ (zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) a bude len na majiteľovi, čo všetko nakoniec na dome obnoví a vydokladuje a akú energetickú úsporu dosiahne.

Oproti prvým dvom výzvam sa zmenila výška spolufinancovania. Po novom štát preplatení úspešnému žiadateľovi o získanie dotácie až 75 % celkových oprávnených výdavkov. To znamená, že majiteľ domu znáša len 25 % nákladov na zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu.

Rekonštrukcia musí byť dokončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Za dokončenie sa považuje predloženie energetického certifikátu po obnove ako prílohy k žiadosti o vyplatenie dotácie. Táto lehota sa pri vážnych dôvodoch môže predĺžiť o 6 mesiacov na základe rozhodnutia organizátora – Slovenskej agentúry životného prostredia SAŽP.

Dotacia na zateplenie domu z Plan obnovy 2023

Na tieto úpravy rodinného domu získate dotáciu

K žiadosti o vyplatenie dotácie bude možné predložiť doklady o kúpe materiálu a technických zariadení ako tepelné čerpadlo či solárne kolektory, resp. o zaplatených prácach, ktoré boli začaté alebo objednané po 1. februári 2020.

Oproti prvým dvom výzvam sa nič nemení na zozname akceptovaných úprav rodinného domu, na ktoré sa dá získať dotácia:

Opatrenia skupiny A (povinné je jedno z týchto opatrení) pre získanie dotácie:

 • Zateplenie obvodového plášťa (fasády),
 • Zateplenie strešného plášťa (strechy) vrátane výmeny krytiny, ak sa zo strechy odstraňuje azbestová krytina (eternit),
 • Výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere),
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 • Zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v dome, pod ktorou nie je iná miestnosť),

Opatrenia skupiny B pre získanie dotácie na obnovu domu:

 • Nový zdroj tepla:
  • tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, elektrokotol,
  • kondenzačný kotol (za splnenia 4 podmienok: je súčasťou komplexnej obnovy (t.j. maximálne hodnoty súčiniteľu prechodu tepla podľa normy STN 73 0540-2+Z1+Z2 spĺňajú všetky časti domu; energetický štítok A; súlad s požiadavkami na ekodizajn; vydokladovaná náhrada starého kotla, pričom nový kotol má preukázateľne nižší výkon ako pôvodný)
 • Rekuperácia (nútená výmena vzduchu v dome),
 • Zelená strecha,
 • Podzemné a nadzemné nádrže na dažďovú vodu,
 • Tieniace zariadenia (napríklad žalúzie, markízy), ktoré znižujú tepelnú záťaž budovy,
 • Odstránenie azbestu (obklad stien, fasádny obklad, strešná krytina)
 • Projektovú dokumentáciu a energetické certifikáty

Výška investície do opatrení B3 (nádrže na dažďovú vodu) a odstránenie azbestu nesmie prekonať 10 % celkových oprávnených výdavkov.

obnovitelne zdroje energie

K podaniu žiadosti stačia 3 doklady a energetický certifikát

Formulár pre podanie žiadosti ešte nie je dostupný – organizátor ho sprístupní až 24. apríla 2023. Z informácií poskytnutých organizátorom však vyplýva, že k samotnej žiadosti o dotáciu budete potrebovať len 3 doklady:

 • Občiansky preukaz,
 • List vlastníctva (stačí si ho stiahnuť z katastra),
 • Potvrdenie o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce o veku stavby, znalecký posudok)

Pri žiadosti bude treba okrem toho vyplniť číslo účtu v tvare IBAN, kam štát po schválení žiadosti o vyplatenie dotácie pošle financie.

Podmienky výzvy neuvádzajú, kedy je potrebné predložiť energetický certifikát východiskového stavu. Podľa predbežných informácií by mal mať úspešný žiadateľ o dotáciu čas až 3 mesiace po podpise zmluvy na predloženie certifikátu. Odborníci však radia nechať si vypracovať certifikát čím skôr, keďže je kľúčový pre korektné podanie žiadosti o dotáciu. „Ak idete zatepliť dom, potrebujete odporúčania odborníka, ako presne postupovať, čo zatepliť, akým materiálom a v akej hrúbke. Už pred podaním žiadosti by ste mali mať jasno, čo všetko chcete na dome rekonštruovať tak, aby všetky opatrenia spolu „fungovali“. V praxi sa totiž často stáva, že ľudia nerešpektujú technologické postupy alebo na niečo zabudnú a vznikajú problémy ako vlhké múry či dokonca plesne. Rozhodne odporúčam dať si certifikát vypracovať čím skôr, aby ste už pri podaní žiadosti jasne vedeli, čo všetko budete na dome rekonštruovať,“ radí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, Rigips a Weber.

Výzva pre znevýhodnených žiadateľov príde na jeseň

Organizátor hovorí, že na rozdiel od minulosti bude systém schopný vyhodnocovať splnenie základných podmienok žiadosti do 90 minút a najneskôr do 30 dní by mal každý žiadateľ dostať spätnú väzbu k svojej žiadosti. To znamená, že do mesiaca by mu mala prísť prípadná výzva na úpravu žiadosti alebo doplnenie dokladov potrebných k schváleniu žiadosti o podpis zmluvy.

Kde je možné podať žiadosť o dotáciu na obnovu domu

Slovenská agentúra životného prostredia chce do otvorenia novej výzvy navýšiť počet zamestnancov, ktorí budú vyhodnocovať žiadosti o dotácie na obnovu domu o 30, na celkovo 75. Ľuďom bude naďalej k dispozícii 10 regionálnych kancelárií v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice. Regionálne kancelárie pre podanie žiadosti sú otvorené v pracovných dňoch a ich zoznam vrátane adries nájdete tu.

Vaše otázky k programu Obnov dom z Plánu obnovy radi zodpovieme aj v našej poradni.

Aj keď sa v uplynulých týždňoch skloňovala možnosť priebežného financovania zateplenia a ďalšej rekonštrukcie, v novej výzve to ešte nebude. Takzvané zálohové platby totiž nie sú možné z európskych zdrojov, iba z financií samotných štátov (tak je to napríklad v Česku). Avšak celý slovenský Plán obnovy je postavený výlučne na európskych financiách. Organizátor však pracuje na poskytnutí osobitnej úverovej linky pre slovenské banky pre výhodnejšie predfinancovanie zateplenia a ďalšej obnovy. (Financovanie obnovy domu ja zatiaľ možné iba s úverom.) Ak sa to podarí, táto možnosť bude k dispozícii pri ďalšej, celkovo 4. výzve na jeseň 2023.

Získanie dotácie pre energeticky chudobných

Rovnako na jeseň sa pripravuje aj nová výzva pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Tentokrát však nebude obmedzená len na zdravotne postihnuté osoby, ale mala by zahŕňať všetkých ľudí, ktorí trpia takzvanou energetickou chudobou. Táto výzva je zatiaľ len v štádiu prípravy a akonáhle budú známe podrobnosti, budeme o nej informovať v našej sekcii Aktuality.